Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan verschijnt de Heere aan Zijn zoekend en vertrouwend volk. Hoe ook bedorven en alles verzondigd hebbende, — dan verleent Hij hulp en raad; dan leidt en verlost Hij. Ik had toen óók willen sterven, evenals de kinderen Israels, liever dan in de Roode Zee te verdrinken.

Maar ook tot mij sprak een bode: „Gij zult niet sterven, maar voorttrekken door het distelendal." En wederom: „De Heere zal voor u strijden, en gij zult stil zijn." — Naar menschelijke berekening konden de Israëlieten niet anders verwachten dan daar te zullen moeten sterven, en ik, — ik dacht óók te zullen omkomen. Maar evenals de kinderen Israels, zoo heeft de Heere ook mij voet voor voet door de woestijn geleid.

En nu zullen er onder mijne lezers ook ongetwijfeld, helaas! velen gevonden worden, die aan dat alles nog hoegenaamd geen kennis hebben; lezers, die gaarne alles gelooven wat er hun door Gods kinderen bij ervaring van wordt gezegd; die geen oogenblik aarzelen om volmondig en misschien zuchtend toe te stemmen, dat het toch zoo zal moeten worden, ook met hèn, zal het eenmaal in de stervensure wèl zijn, — maar die nog ten eenenmale vervreemd zijn van het ware leven Gods; die nog hoegenaamd geen inzicht in hun beklagenswaardigen en hoogst gevaarlijken toestand hebben gekregen; die bij het licht van den Heiligen Geest nog nooit hebben gezien wie en wat zij eigennjk zijn; die voortleven alsof zij van hunne toekomst hier en hiernamaals volkomen verzekerd waren, maar toch nog slechts een grond van wegwellend zand onder de voeten hebben.

O, zorgeloozen! die u zoo weinig of in 't geheel niet om het heil uwer onsterfelijke ziel bekommert, mocht al hetgeen gij er reeds van hebt gehoord — en immers ook geloofd, nietwaar ? — mocht het u nog eens tot jaloerschheid verwekken! Mocht het eens indruk op u maken, — een indruk, die niet als eene morgenwolk voorbijgaat, maar zóó sterk was, dat

Sluiten