Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen voor eene toekomstige gelukzaligheid. Het zaai, dat onder tranen wordt gezaaid, is bestemd om te ontkiemen en op te wassen voor den oogst des eeuwigen levens. Welk eene gezegende beschikking van den God des hemels en der aarde! De weg van smart, dien Zijn kind heeft te bewandelen, is een weg van onvergankelijk heilgenot; en het droevig verlies van dierbare panden, zoo moeilijk om te dragen en zoo pijnlijk voor vleesch en bloed, brengt door Zijne zorg en opzicht niet zelden eene winste aan, een onvergankelijk en heerlijk goed, dat dood noch graf ons kan ontrooven.

Ik las eens ergens: „Gelijk de eik door den storm wordt versterkt en meer dan eene bloem in de schaduw van den nacht hare knoppen opent, evenzoo wordt voor den vriend van God elke beproeving en iedere smart, elk gemis en iedere teleurstelling zijne versterking en bevestiging, zijne verheerlijking en zijn roem op den weg des levens."

En nu, dit bedenkende, hoe zalig is dan de mensch, die de beproevingen verdraagt en in het lijden Gods wil erkent en billijkt. Daarom, als u onspoed moet treffen, — naar Boven dan het oog! Ik kan het u bij heerlijke ervaring verzekeren, dat er bij God kracht is om het lijden te dragen. En al kunt gij dan soms ook uw kruis niet met vreugde opnemen, gelijk het wel behoorde! — neem het dan met lijdzaamheid op den schouder, met ootmoed en onderwerping. Laat het u dan tot troost zijn, dat het de Heere in de hemelen is, die het u te dragen geeft, 'tls majesteit al wat Hij doet. Zijn wil is altijd ten goede gericht, maar de onze is steeds ten kwade geneigd.

Eerste Kerstdag! — „En gij, Bethlehem-Efrata! zgt gg klein om te wezen onder de duizenden van Juda! Uit u zal Mij voortkomen, die een Heerscher zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Meer dan achttien eeuwen zijn er verloopen, sedert die heer-

Sluiten