Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te oefenen, waardoor zij overwinnaars zijn geworden, — dat zij het leven onzer ziel! Dan zien wij, over dood en grafheen, in die onuitsprekelijk zalige gewesten, waarin zij ons maar een weinig zijn vooruitgegaan en waar de Heere Jezus ook voor ons plaats heeft bereid. Zoo verheffe zich dan onze geest b oven het stof der vergankelijkheid; zoo reinige dit aandenken ons hart van de onreinheid der zonde; zoo worde het eene voor ons heilzame, eene Gode welbehagelijke gemeenschapsoefening met den hemel!

Wees mij gegroet, wees mij welkom, dag des aandenkens aan onze lieve dooden! Hij zij voor u en mij immer een dag van zegen!

Wij missen hen, wanneer de tafel wordt gespreid, Wij missen hen, wanneer 't gebed wordt opgezeid, En in den droom ziet nog, geluk weleer, Hun vriendlijk oog weemoedig op ons neêr. Maar zij zijn daar, waar nooit een ijdle wensch Noch hoofd noch hart ontstelt van éénig mensch. De smart der aardsche liefde, zoo vol kruis, Zij dringt niet door tot 's Vaders hemelhuis.

Telkens als ik de pen neêrleg, denk ik, dat het de laatste der overpeinzingen zijn zal, die ik tot hiertoe uit het hart en tot het hart, maar ook vaak onder veel lichaamslijden aan het papier heb toevertrouwd. Doch ook ik moet 's Heeren tijd uitdienen en geduldig het oogenblik afwachten, dat Hij komt om mij tot zich te nemen. Wij zullen geen minuut vroeger of later steryen dan de Almachtige in Zijn wijzen raad heeft bepaald. Wel heeft de dood sedert lang eene vijandige houding tegen mij aangenomen, maar dat kan mij niet verschrikken, want hij vermag mij niet aan te randen zonder den wil van mgn hemelschen Vader. Hij kan en mag mgn levensdraad niet afsnijden, wanneer de Heere van leven en dood het hem niet toelaat. En komt hg, — welnu, voor

Sluiten