Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Eskimo's, zijn het de ouderen van dagen, die, zoo zij niet meer in staat zijn voor het onderhoud van zich en hun gezin te zorgen, vrijwillig den dood zoeken. In het algemeen echter zijn het de pasgeboren kinderen en vooral de vrooweljjke spruitjes, die aan deze ramp ten offer vallen, daar juist zij de overbodige toename vertegenwoordigen.

Zeer interessant is het op te merken, hoe de toenemende beschaving hierbij blijkbaar haren invloed doet gelden. Bij wilde volksstammen of ook bij hen, die hoofdzakelijk leven van de hun door de natuur geschonken voortbrengselen, als b. v. bij de inboorlingen van Australië, bij de Vuurlanders, en de Indianen van Amerika, werken in hoofdzaak gelijke beperkingen op de vermeerdering van de bevolking, als wij die bij de dieren kunnen observeeren, d. z. geheel positieve beperkingen. Van geslachtelijk verkeer met eenig voorbehoed- of beperkingsmiddel, van een moreel terughouden van sexueelen omgang, om de vermeerdering te voorkomen, is bij die volksstammen geen sprake. Zij volgen onbeteugeld den aandrang van hunne sexueele behoeften, geheel als de dieren in hun bronsttijdperk, en de ervaring leert dan ook, dat de overtollige bevolking, door gebrek, vooral door periodiek optredenden hongersnood en, aan den anderen kant, door bloedige oorlogen der stammen onderling, ten gronde gaat. Daarbij komt nog de treurige stelling, welke, bijna zonder uitzondering, de vrouw bij de wilden inneemt, die voor het baren en het verplegen van kinderen in hooge mate ongunstig is. Want over het algemeen worden de vrouwen geheel als lastdieren behandeld, en reizigers, die het weten kunnen, verhalen dan ook, dat menige moeder, onder de Indianen, hare vrouwelijke spruitjes in de geboorte doodt, ten einde ze voor zulk een noodlottig bestaan te vrijwaren. Bij de bewoners van eilanden, wier uitbreiding door den omvang van het eiland aangewezen is, wordt de bovenmatige toename van menschen binnen de grenzen gehouden door de eigendommelijke gewoonte van het menscheneten (anthropophagie), het ontmannen (castratie) der mannen en het ringen van de geslachtsdeelen der vrouwen, door geretardeerde huwelijken, door de heiligheid van den maagdelijken staat, en door de toe-

Sluiten