Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonge meisjes, enz. Bij de Negerstammen van Midder-Afrika daarentegen wordt de sterke toename van de bevolking door bestendig oorlogvoeren, in zoodanige mate beperkt, dat men bij enkele stammen nimmer een ouden man ziet, omdat allen reeds jong door de speer vallen, terwijl bovendien hongersnood, infectieziekten en slavenuitvoer daar, mede voldoende decimeeren. In Hindostan wordt, naar religieuze voorschriften, het huwelijk vereischt, doch het te vroegtijdig huwen (geaccelereerde huwelijken) en het, daardoor vooral, spoedig verouderen der vrouwen, matigen daar te lande de te sterke volksvermeerdering, terwijl ook de groote armoede het mortaliteitscijfer aldaar dikwerf doet stijgen. In het hooggelegen Thibet met zijne treurige bodemverhoudingen en voedingsbronnen, is het celibaat eervol, en de veelmannerij (polygamie, polyandrie) is daar regel; de zonen uit één gezin houden er gezamenlijk één vrouw op na, wat natuurlijk een krachtig werkend middel tegen de volksvermeerdering is. China met zijn hoog bevolkingscijfer (ruim 400 millioen op 73.000 □ mijlen — Europa ruim 300 millioen op 18C.OCO □ mijlen), heeft een even voortreffelijk klimaat, als bodem, en aan den landbouw wordt de meeste zorg gewijd. Intusschen heerscht ook in het rijk van den Hoang-ti, onder de lagere volksklassen, de grootste armoede, trots vlijt en arbeid. Reizigers, die de binnenlanden van China bezochten, schetsen een droevig beeld van de grenzenlooze ellende, welke in sommige westelijke streken heerscht, en verhalen hoe de ontzettende influenza, die in de laatste jaren over de geheele aarde zooveel offers eischte, haar ontstaan vond in de miasmatische uitwasemingen van de tallooze, onbegraven lijken der door den jongsten hongersnood gevallenen.

Vooral bij genoemde halfbeschaafde volken vindt men maatregelen ter voorkoming van de conceptie der vrouwen, welke hoofdzakelijk bestaan in het verrichten van eenige plaatselijke - manipulatiën, als: de massage van den buik, de kunstmatige verschuiving van den uterus door bizondere handgrepen, het uitwerpen van het sperma onmiddellijk na de cohabitatie, of ook in zijne verwijdering door opvolgend hoesten en hurken, enz.; blijkbaar derhalve maatregelen,

Sluiten