Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen voor de Cehsores, onder eede te verklaren, dat zij het ernstig voornemen hadden, in hun huwelijk kinderen te verwekken. Ook deze wetsbepaling toont aan, dat het tegendeel, d. i. het verhoeden van kinderen voortbrengen, bij de Romeinen, ingang gevonden had. Dit wordt bevestigd door de raadgeving van den Romeinschen geneesheer SORANUS, aan vrouwen, welke eene moeilijke verlossing te wachten staat. Zijn voorschrift bestond in het inleggen in de scheede (vagina) van een wiek („pessum") met samentrekkende (adstringeerende) middelen. Dit voorschrift kon echter, wellicht niet ten onrechte, als een bewijs dienen voor de vooruitgang van de geneeskunst; en dit mag te meer juist zijn, omdat dezelfde geneesheer der vrouwen, bij uitzondering, nog ried, zich den uterusmond vóór de cohabitatie, met olie of honig, verbonden met opobalsem of absinth, te doen bestrijken, ten einde de ontvangenis af te wenden. Verder beval SORANUS de vrouwen aan, onmiddellijk na den coitus, te hurken, blijkbaar om in dezen stand, het afvloeien van het opgenomen sperma te bevorderen. Over het algemeen schreef hij ziekelijke vrouwen voor, dat zij de cohabitatie alleen móesten toelaten in den tijd tusschen twee menstruatieperioden, ten einde niet zwanger te worden, eene raadgeving die volgens de hedendaagsche physiologische ervaringen, ondoeltreffend moet heeten. Hoe sterk verbreid echter het voorkomen van het kinderbaren bij de vrouwen der latere, meer ontaarde, Romeinen was, blijkt uit wat de dichter JUVENAL weet te verhalen over de bij hen gebruikelijke kunstjes tot opwekking van abortus, welke in zoo ruime mate geschiedde, dat men bijna geen enkele graviditeit haar natuurlijk verloop liet. »In de meeste landen", weidt hij verder ui£, »geven de huwelijken alleen aanleiding tot sexueel verkeer. Slechts in Rome waren de zeden in de latere tijdperken van zijne geschiedenis, zoo ontaard, dat men het huwelijk verfoeide en vermeed." Het is bekend, dat AUGUSTINUS OCTAVIANUS eene zoogenaamde huwelijkswet uitvtardigde, waarbij de Romeinsche burgers gedwongen werden tot het aangaan van een huwelijk en het voortbrengen van kinderen. Volgens deze wet hadden de oude vrijers slechts eene beperkte bevoegdheid bij successie en uiterste wilsbe-

Sluiten