Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderdduizend exemplaren verspreid werden. Daarenboven gaf vooral genoemde verklaring van den opperrechter, aan de zaak der beklaagden van de Neo-Malthusiaansche leer in Engeland, een krachtigen stoot. Nog in hetzelfde jaar, 1877, kwam in Londen de Malthusvereeniging tot stand, die door een eigen orgaan, door publieke voordrachten en door ruime verspreiding van vlugschriften, ter verbreiding van de kennis van malthus' bevolkingswet en het voorkomen van hare gevolgen, tot op den huidigen dag nog werkzaam is.

Naar dit voorbeeld werd, in 1881, ook in ons land, in Amsterdam, het Hieuw-MalthMiaansche Bond georganiseerd, tot welke vereeniging vooral ook een aantal mannen van rang en stand toetraden, en welker doel het hoofdzakelijk is, onder den werkenden stand en de onvermogenden, kosteloos kennis van de nieuwe leer te verspreiden.

Maar ook in geneeskundige kringen is het vraagstuk der beperking van het kinderenaantal meer en meer doorgedrongen. In 1879 was het de Engelsche geneesheer Dr. Ch. R. DRYSDALE, die dit onderwerp op het internationaal geneeskundig congres te Amsterdam inleidde, waarop een levendig debat volgde. En zoo is ook in den laatsten tijd in Duitschland en andere landen met betrekking tot de opvatting van dit vraagstuk, eene enorme verandering te bespeuren. Toen yon KlRCHMANN, vice-president van de rechtbank te Ratibor, in 1866, in de Berlijnsche arbeidersvereeniging een voordracht hield, waarin hij op de teekenen van eene overbevolking wees, en daarbij ook de door MALTHUS aangegeven raadgeving : »ta een buwelnk van een werkman moeten niet meer dan twee kinderen ïnn", aanbeval, vond de Regeering deze aanbeveling verwerpelijk en onzedelfik, en het gevolg van een op haren last ingesteld onderzoek, was, dat VON KlRCHMANN, met verlies van het recht op pensioen, zijn ontslag kreeg. Dat MALTHUS* leer in Duitschland sedert meer en meer ingang gevonden heeft, blijkt uit dé reeks van geschriften hierover, die daar in de laatste jaren geregeld en ongestraft verschijnen.

In 18S1 trad de menschlievende geneeskundige Dr. Men-

Sluiten