Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk de aanleiding daartoe geeft, de man of de vrouw? Algemeen nam men tot dusverre, begrijpelijkerwijze, aan, dat deze bij den man moet gezocht worden. Op hem toch rust de verplichting van het onderhoud van zijn gezin; hij dan ook dient te weten, in hoeverre de vermeerdering van zijn kinderenaantal in overeenstemming te brengen is met zijne inkomsten, en hij heeft er derhalve het grootste belang bij, dat zijne vrouw niet door een bovenmatig aantal snel opvolgende geboorten naar lichaam uitgeput, of aan hare levensbestemming — de opvoeding der kinderen — door den dood of door voortdurende ziekte, ontrukt wordt. In de laatste jaren evenwel zijn sommige geneesheeren, op grond van langdurige ervaring in deze, tot de tegenovergestelde meening gekomen, n. 1., dat het, integendeel, hoofdzakelijk de vrouw is, die de voorkoming harer conceptie zoekt, en dat juist zij het is, die naren echtgenoot tracht te overreden tot het aanwenden van daarvoor gebruikelijke middelen, of ook zij past die in het geheim, d. i. zonder zijn medeweten, toe. Zeer dikwerf zijn bij haar ook het gemis van sexueel genot en een reeds vroeger bij haar ontstane tegenzin in de cohabitatie, de diepliggende oorzaken. Dit gebrekkig geslachtsgenot is, volgens den bekenden psycholoog von Krafft-Ebing, afhankelijk van de kracht en den duur der sensibele wrijving, verder van de prikkelbaarheid van het reflex-ontlastingsmiddelpunt in het lendengedeelte van haar ruggemerg, waarop overigens ook psychische voorstellingen haar rem'menden invloed kunnen doen gelden. Een Russisch vrouwenarts bevestigt dit. Hij heeft gevonden, dat van de tien vrouwen na de ontmaagding (defloratie), slechts twee onmiddellijk, van de overigen slechts de helft door wrijving, genot smaken, en het gevoel van ontlasting bij haar evenwel eerst na een half of zelfs meerdere jaren, ontstaat; terwijl het bij de laatste vier vrouwen daarentegen nimmer zoover komt. De eersten zijn vrouwen met een vurig temperament en liefde voor den man. Bij haar volgt het ontlastingsgevoel bij de cohabitatie met eiken man, die hare sympathie heeft. De tweede soort zijn vrouwen met weliswaar weinig tempeframent, doch met liefde voor den man, of met veel temperament, doch onver-

3-

Sluiten