Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze manipulatiën zal men waarschijnlijk wel met eene vooroverknikking van de baarmoeder (antef lectio uteri) te doen hebben, want het is juist deze liggingsverandering, die, naar het oordeel van den grooten gynaecoloog scanzoni, het meest en zekerst de steriliteit veroorzaakt, vooral als deze gepaard gaat met eene, ook slechts matige, vernauwing van den baarmoedermond. Vooral schijnt dit het geval te zijn bij bovenbedoelde meisjes, omdat zij zich reeds op jeugdigen leeftijd, als wanneer de baarmoeder nog in hare ontwikkeling verkeert, aan die behandeling onderwerpen. Zoo zal ook wel het gemis van die vernauwing bij vrouwen, die reeds gebaard hebben, de onzekerheid van het resultaat bij haar, verklaarbaar maken. Dat overigens ook dit middel niet onvoorwaardelijk vertrouwen verdient, blijkt uit de door Scanzoni medegedeelde gevallen, waarin de conceptie tot stand kwam, trots eene hooge mate van anteflexio uteri, gepaard met eene even hooge mate van vernauwing van den uterusmond, geconstateerd werd.

In aansluiting aan deze in het verre Oosten gebruikelijke behandeling ter voorkoming der conceptie, kunnen wij hier gevoegelijk een anderen maatregel ter sprake brengen, die zeer waarschijnlijk ook uit die gewesten afkomstig is en reeds in de middeleeuwen door den handel op den Levant, naar Europa (Italië) overgebracht is, daar de uit MiddenAzie naar de westkust van Klein-Azië trekkende karavanen ook reeds daarmede bekend schenen en dezen blijkbaar van uit China en Japan medebrachten. Wij hebben hier het oog op de kleine gouden kogels, waarvan o. a. de autobiograafItaliaan Casanova de Seingalt (Mémoires écrites par luimême; Paris 1843) gewag maakt. Casanova droeg deze gouden vaginakogels steeds bij zich en roemt ze als het meest vertrouwbaar, en bovendien in zijn gebruik niet storend middel, om bij de cohabitatie de gevolgen af te weren. Bij deze verklaring beroept hij zich op zijne vijftienjarige ervaring en hij verzekert bij kris en kras, dat elke omarming, onder het gebruik van deze gouden kogels, zonder het minste «gevaar" geschiedt. Het is slechts noodig vóór de paring, (ante coitum) zulk een kogel in de scheede te bren-

Sluiten