Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaap, plotselijk den adem inhoudt, een maatrég^Sev'éRWël, die eene horige mate van zelf beheerscftihg vereischt; Dit middel, ter voorkoming van conceptie, wordt ook tegenwoordig fldg meer toegepast, dan men vermoedt'. : H'.jP.. «r.3 icfl

Eindelijk plegen sommige vrouwen nog een middel aan te wenden, dat eveneens eene 'zekere mate van zelf beheersching vraagt. Onder gewone omstandigheden ligt de vrouw bij de uitoefening van den bijslaap, op den rug, en nemen hare voeten daarbij de natuurlijke ligging in, waarbij de voetzolen binnenwaarts, de teenen schuin-buitenwaarts gericht zijn. Als de vrouw nu op het oogenblik, dat de man ejaculeer'en zal, één harer voeten, door eene plotselijke beweging, in dé omgekeerde stelling brengt, zopdat de. voetzoöl' :btÉeni waarts en de teenen schuin-binnenwaarts gebracht worden, dan verkrijgt zij daardoor een onverhoeds uitglijden van den penis uit de scheede, en daarmede de zaadejaculatie buiten deze laatste. Zij dienen daarbij echter niet te vergeten, dat de dan nog onbevredigde man, de cohabitatie niet wenscht te eindigen. Deze beweging is het, welke de nog maagdelijke vrouw maakt bij haren eersten bijslaap, in den instinctieven schrik, die juist het oogenblik van wisseling van de hoogste opwekking van haren echtgenoot, in haar veroorzaakt, onbewust en zonder voorgevoel van de gevolgen, welke deze voor het mannelijk lid heeft. Bij zeer verwijfde volken der oudheid werd de ontmaagding (def loratio) aan de priesters, in de middeleeuwen ook aan de landheeren, overgelaten (jus primae noctis). Dat bij de maagden dier tijden, de instinctieve schrik op het beslissend oogenblik, wel zoó groot was, als bij die van onzen tijd, meenen wij met grond te mogen betwijfelen.

Brachten wij tot hiertoe die voorbehoedmiddelen tegen' conceptie ter sprake, welke de vrouw, vóór en gedurende de uitoefening van den bijslaap aanwendt, wij willen thans --die middelen aan eene beschouwing onderwerpen, welke zij, mét gelijk doel, na den coitus gebruikt, bi althans gebruiken kan: Reizigers*, die het noordelijk gedeelte van Australië lé'ér-' den kennen, weten van 'de vrouwen uit die gewesten niede te deelen, dat zij, teneinde de ontvangenis bij eené: cohabitatie met een blanken marij te verijdelen, van een eigenaar-

Sluiten