Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden vermindering van het sexueel vermogen, nachtelijk* pollutiën en hypochondrie als de gevolgen aangegeven van de abstinentie, maar deze toestanden behooren, naar het oordeel der voorstanders, tot de zeldzaamheden en zijn nooit te beschouwen als de rechtstreeksche gevolgen van werkelijke onthouding, doch de oorzaak ligt dan gewoonlijk in uitspattingen of erfelijken aanleg. Bij de vrouwen ook is de hysterie, welke men zoo gaarne aan sexueele abstinentie toeschrijft, niet het gevolg hiervan, doch van zedelijke oorzaken, waarbij vooral de ontevredenheid met hare levensverhoudingen — de vrucht dikwerf van dwaze opvoeding onzer meisjes —een niet gering aandeel heeft.

Baum (Die kunsttiche Beschrankung der Kindenahl) zegt met ronde woorden — en wij zeggen het hem na —, dat de algeheele onthouding van de cohabitatie, onnatuurlijk en schadelijk is.

De bekende psychiater von krafft Ebing daarentegen, beweert, dat een ontelbaar aantal normaal gevormde menschen zeer wel in staat zijn, afstand te doen van de bevrediging hunner geslachtsdrift, zonder dat zij van deze gedwongen onthouding eenig nadeel voor hunne gezondheid hebben. Natuurlijk — zegt hij verder — is de kuischheid, naar menschelijke ervaring, alleen mogelijk in vereeniging met eene eerbare en matige leefwijze, en zij komt derhalve niet voor onder verhoudingen, waarin de natuur van den mensch vanaf de jeugd aan weelderigheid gewend is, en deze zich niet weet te beheerschen. Zoo ook wordt zij bij lagere beschaving, bij armoede en ruwheid, niet aangetroffen, juist omdat zij eene zekere mate van karaktersterkte vereischt. De zuiver physische stoornissen, welke de kuischheid teweeg kan brengen, openbaren zich bij gezonde echtelieden slechts in een gevoel van bloedsovervulling, van spanning en druk in de organen van den onderbuik en op andere plaatsen van het lichaam. Deze verschijnselen nu zullen te minder krachtig optreden, naarmate allerlei zinnelijke prikkels op geest en gemoed stipt achterwege blijven. Het is een physiologisch feit, dat, bij den man, ingeval van algeheele onthouding van sexueelen omgang, een deel van zijne voortplantingsmaterie tot de overige lichaamsvochten geresorbeerd wordt en daar-

Sluiten