Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Medeleden en Begunstigers van het Nederlandsch Bijbelgenootschap!

De Besturende Commissie van het Genootschap komt tot U, met een kort verslag van de veranderingen, welke in het Bestuur hebben plaats gehad en van hetgeen door hare werkende leden in het afgeloopen jaar is verricht.

In de Besturende Commissie waren dit jaar aan de beurt van aftreding de Heeren Ds. H. J. R. G. Theesing, M. D. Meltnexen en W. C. van der Hoest, waarvan alleen de laatste als Secretaris herkiesbaar was.

Uit de dubbeltallen aan de Centrale vergadering aangeboden, werden gekozen de Heeren Dr. J. Th. de Visseb, J. A. NiEuxANT Pelkman en W. C. van dee Hoest.

Uit het hoofddepöt te Amsterdam werden ontvangen

van 1 Mei 1890 tot ultimo April 1891, 1716 Bijbels

en 3363 Testamenten.

Hiervan werden afgegeven:

aan depothouders . . 845 Bijbels en 3367 Testamenten. // leden der Bijbel-

vereenigingen. . 86 » » 72 „

ten behoeve v. Godsdienstonderwijs . . 295 // // 30 //

bij huwelijks-inzegeningen 822 // » — ,/

aan Zeevarenden . . 92 n » //

Te samen .... 2140 Bijbels en 3469 Testamenten.

2

Sluiten