Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men naar eenig motto uit den Bijbel gekozen, de voortreffelijkheid van ■ deze of gene deugd heerlijk uiteenzettede, of dat men op de welsprekendste wijze schilderijen en tafereelen van gebeurtenissen en geschiedverhalen uit den Bijbel wist op te hangen, zonder derzelver doel, strekking of verband in het allerminste te vers taan; vermeerdering van echte en verlichte bijbelkennis, waardoor men, niet enkel op een zeker gevoel af, of alleen gedreven door fraaije spreekwijzen, maar met volle overtuiging, alles voor waarachtig leerde houden, wat ons als goddelijke openbaring in den Bijbel werd voorgesteld, dat was het doel hetwelke hij wenschte te bereiken; dat doel was nog nimmer bereikt én zoude, naar zijn gevoelen, aan deze zijde des grafs nooit bereikt worden, maar voortgaan en toenemen, dat was hetgene hij verlangde: dat deed hij zelf, en wij weten het immers allen, hoe hij niet schroomde het openlijk te belijden, wanneer hij meende in te zien, dat hij vroeger had. gedwaald. En, inderdaad, indien godgeleerden van vroegeren en latéren tijd, edelmoedig en nederig genoeg geweest waren, om te dezen opzigte even eens te handelen als vader schahp , hunne inzigten omtrent de ware Orthodoxie zouden helderer geweest zijn, en hunne stijfhoofdigheid om het gene zij eenmaal begrepen hadden altoos vol te houden, geene aanleiding gegeven hebben tot zoo menige verwarring en duisternis.

Maar wanneer Bijbelstudie, naar luid onzer spreuk een hoofdvereischte was, niet minder was zulks de Geschied-

Sluiten