Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welligt zoudt ge kunnen verlangen, dat ik u het een en ander wegens de geschiedenis van onze genootschappelijke vereeniging mededeelde; doch alle mijne hoorders zullen als van zeiven gevoelen, dat buiten de geschiedenis der werkzaamheden, geene eigenlijke geschiedenis van hetzelve bestaat, noch bestaan kan.

Meermalen telden wij in ons midden voorstanders der oude orthodoxie, waarvan ik n sprak: gij allen zult gereedelijk gevoelen, dat indien.zij aan hun systema bleven hechten, zij zich alhier niet op hunne plaats bevonden, en dezen kring spoedig verlieten.

Dikwerf ook voegden zich bij ons warme voorstanders dier zoogenaamde philantropische Christelijke Wijsbegeerte, waarover ik u onderhield: ook deze vonden niet hetgene zij verlangden, en zij trokken zich van ons terug.

Dat wij voorts pogingen hebben aangewend, om onder eenen anderen Hoofdbestuurder, dezen kring in stand te houden; dat wij bij meer dan eenen leeraar daarop aandrongen , is u even bekend, als het vruchtelooze dezer pogingen, terwijl even daardoor de tegenwoordige oogenblik, de sluiting van dezen kring noodzakehjk en onver-, mijdelijk geworden is.

Maar heeft dezelve het doel bereikt en zijn wij, door de aangewezene bronnen, tot ware orthodoxie gekomen ? Ik heb, u daar straks reeds het gevoelen kennelijk gemaakt, dat even. gelijk in alles, ook in de orthodoxie zuiverheid en regtzinnigheid in de leer, voortgang en opklimming plaats heeft, en dat het ons ook aan deze

Sluiten