Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar, indien wij toch nimmer het geheele doel bereiken konden, waartoe dan zoo vele jaren lang zich moeite gegeven, ten einde naar iets te zoeken hetwelk wij hier toch niet, immers niet dan zeer gebrekkig, vinden kunnen? Wel hoe! wat .zoudt ge zeggen van het.kind hetwelk zich niet wilde toewijden aan de beoefening der rekenkunst, om dat hetzelve meende, nimmer een euclides te kunnen worden ? Wat zoudt ge meenen van hem, die, bij het bezit van kennis en talenten, dezelve niet wilde aanwenden, omdat hij geen hewton worden konde ? Hoe zoudt ge hem beoordcelen die niet gelooven wilde, omdat hij geen kans ziet om abraham gelijk te worden, of hem die.niet wilde trachten naar heiligheid, omdat hij vooral weet. dat hij nimmer het goddelijke deugdenbeeld, van den verhevenen redder van verlorene stervelingen koft gelijk worden? Neen mijne hoorders 1 ook hier, hier geldt de spreuk: > Wij kennen ten deele." Als kinderen van adam , zonen des s tofs, gebonden aan tijd en aan.ruimte, moet onze kennis wel zeer bepaald wezen' Als wij des avonds het oog naar boven heffen, en wij zien daar die duizenden en duizenden sterreu aan het gewelf des hemels pralen, dan zien wij stof, maar die myriaden van zonnen die zich om den troon des Almagtigen wentelen, zijn ons onbekend, want de Schepper achtte het niet noodig er ons iets tan bekend te maken, maar wij juichen toch eenen ialande, eenen herschell toe, als zij derzelver loop verklaren en ons, zoo wij meenen', verborgenheden mededeelen, die God

Sluiten