Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen! opdat hunne magt zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad."

Of zijt gij nog in uwe zonden? Dan roep ik u toe (niet: laat u doopen, maar) laat u met God verzoenen! "Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!" "Alzoo lief heeft God de wereld gehad (en mitsdien ook u) dat Hij Zijnen eenigeboren' Zoon gegeten heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." ,

Kort na Zijnen doop door Johannes begint Jezus het Evangelie te verkondigen en discipelen te maken. Wij lezen:

"Na dezen kwam Jezus en Zijne discipelen in het land van Judea, en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen aldaar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan eeno vraag van eenigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: "Rabbi! die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft. zie die doopt, en zij komen allen tot Hem." Joh. 3: 22-26.

"Als dan de Heer verstond, dat de Farizeen geboord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus zelf niet doopte maar Zijne discipelen) zoo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Gallilea.'' Joh 4:1.

Dit is een belangrijk berigt, omdat het ons zoo duidelijk te verstaan geeft, wie de apostelen gedoopt hebben terwijl de Meester bij hen was. Het waren de discipelen van Jezus die Zijn woord aannamen, en in Hem geloofden. En toen Hij nu de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg had gebragt, en Zijne plaats wilde nemen aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen, zeide Hij tot Zijne Apostelen:

"Mij is gegeven alle magt in hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt disoipelen *) van alle volken, hen doopende in den naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; leerende hen onderhouden alles, wat ik u geboden heb. En ziet Ik ben met ulieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." Matth. 28: 18-20.

*) Het Grieksche woord (matheteutate) -vertaald door onderwytt, beteekent discipelen maken. Het Onderwijs ol de verkondiging van het Evangelie ia het middel waardoor disoipelen gemaakt worden. Het zeilde woord wordt gevonden in Hand. 14:21; "En als zij derzelve Btad het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder." Zie ook de herziene (revised) vertaling van het N. T. in het Engelseh van Matth. 28:19.

Sluiten