Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om nu tot de zekerheid te geraken of deze stellingen houdbaar zijn, heb ik voorgenomen, een zorgvuldig onderzoek in het werk te stellen- omtrent het verbond der besnijdenis — en zoo beknopt als mogelijk, en toch met alle naauwkeurigheid, aan te toonen al het licht, dat door het Woord Gods op hetzelve geworpen wordt. Het onderzoek zal'zich uitstrekken over deszelfs natuur, de natuur der zegeningen aan hetzelve verbonden, en het voortbestaan van dat verbond voor de Joden, en dat de Christenen uit de Heidenen niets met hetzelve te maken hebben.

De instelling van het verbond der besnijdenis, vinden wij opgeteekend in Genesis XVII,- en ik moet den lezer vriendelijk verzoeken dit hoofdstuk opmerkzaam te lezen. Indien eene eerlijke en ongedwongene uitlegging van hetzelve iets kan vaststellen, dan is het dit: dat het verbond der besnijdenis, uitsluitend en alleen, met Abraham en zijne natuurlijke nakomelingen gemaakt is *). De herhaalde verzekeringen (2-6) in welke God hem eene talrijke nakomelingschap belooft, bewijzen dat Hij van zijn natuurlijk zaad spreekt. "Ik zal u gansch zeer vermenigvuldigen. Ik zal u gansch zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en Koningen der volken zullen uit u voortkomen." God verklaart, dat Hij een verbond wil maken met Abraham, ook in zich sluitende de beloofde nakomelingen. "Ik zal mijn verbond oprichten tusschen mij en tusschen u, en tusschen uw zaad na u in hunne geslachten" Deze taal wijst onge. twijfeld natuurlijk zaad aan. Dat er ten allen tijde naar de verkiezing der genade een overblijfsel (en naar verhouding een gering getal) onder beD, geweest is, die door het geloof en de wedergeboorte tevens Abrahams geestelijk zaad waren, is zekér; maar dat kon bij de besnijdenis ten achtsten dage niet in aanmerking komer; maar moest zich openbaren uit, hei "wandelen in dé voetstappen des geloofs van Abraham". Indien er dus ook beweerd wordt, dat deze taal door een dubbelen zin (een plan van uitleggen thans algemeen erkend als geheel willekeurig phantastisch) beiden, Abrahams natuurlijk zaad, en kinderen door het geloof in zich sluit dan baat dat den kinderdoop nog niets; want onbewuste zuigelingen zijn van niemand kinderen door het geloof! Maar onze broeders, ten einde hier eenige aanmerkelijke ondersteuning voor den kinderdoop te' krijgen, zijn gedwongen deze uitdrukkingen niet alleen in eenen dubbelen, maar in eenen vierdubbelen zin te verklaren! Zij vinden eerst onder het woord zaad in

*) Lijfeigenen en proselieten werden door de besnijdenis de natie ingelijfd, en deelden als zoodanig in sommige van de voorregten van dit verbond.

Sluiten