Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mosheim zegt (3de eeuw 2de deel, cap. 4, 13) «verscheidene veranderingen werden nu ingevoerd bij de bediening van des Heeren Avondmaal het werd in sommige kerken geduriger bediend dan in anderen, maar het werd van het hoogste gewicht beschouwd, en als noodzakelijk tot de zaligheid; om we ke reden het zelfs behoorlijk geacht werd het aan zuigelingen

onÏ r0A Z™™™*"*» G- 1 deel p. 333, alsook MnghL oudheden der Ch. Kerk 3de deel p. 288.

Salmasius, een geleerde schrijver, zegt: «Het was een gebruik waarvan men met afweek, om aan de catechumen terstond na den doop het avondmaal te bed.enen. Later kreeg de meening de overhand dat niemand zonder den doop kon zalig worden; en hier van daan ontstond het gebruik om jonge kinderen te doopen. Dewijl nu aan de volwassen catechumen na den doop terstond het avondmaal bediend werd, zoo geschiedde dit ook met smderen toen de kinderdoop ingevoerd werd."*)

Cipriaan gewaagt van het kinderavondmaal als een algemeen gebruik ' Sprekende van jonge kinderen, die op de armen hunner ouders tot de afgodentempels gedragen waren, en mede gegeten hadden van het offer legt

• w uM T^f iD d6n m°nd: "0ok hebben wiJ nie* uit eigen beweging het brood en den beker des Heeren verlaten, noch geloopen tot het onheilige om ons daarmede te ontreinigen."

Bij eene andere gelegenheid verhaalt hij de volgende kinderachtige geschiedenis, om zulken die van wege de vervolging te Carthago tot den afgodendienst waren teruggekeerd, hunne schuld onder het oog te brengen en hen te overtuigen dat zij zonder berouw en belijdenis tot de tafel des Heeren niet behoorden te naderen:

"Ik zal u verhalen wat in mijne tegenwoordigheid voorgevallen is De ouders van een zeker klein meisje vloden uit vrees voor de vervolging uit de stad zonder behoorlijk te zorgen voor het kind, dat zij ter verpleging bij eene zoogvrouw achter gelaten hadden; en deze had in de afwezigheid der ouders het kind tot de overheid gebracht, en die hadden het, daar het te klein was om vleesch te eten, brood en wijn van het afgoden offer ingegeven. Teruggekeerd zijnde, kreeg de moeder het kind terug; maar dit was evenmin bekwaam de begane misdaad te openbaren, als het in staat geweest was dezelve te verhinderen. Zoo gebeurde hot dat de moeder hiervan onbewust z.jnde, het eens bij zich had toen ik het avondmaal bediende. Maar_toen het meisje onder de heiligen was, kon zij in 't geheel niet stil

*) Saluiasius, in Libro de Transubatanstione, contra H. Orotluin p. 495.

Sluiten