Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tergaderingen.

Abt. 3.

'De ring vergadert tweemaal 'sjaars, in den regel in de •maanden Juni en October, op den dag die' daarvoor in de •vorige vergadering wordt bepaald, waarvan de scriba binnen 14 dagen aan de alsdan afwezige, en in tijds aan de nieuw ingekomene leden kennis geeft.

Abt. 4

Het 'bestuur kan in dringende omstandigheden eene buitengewone vergadering beleggen; en het is verplicht dat te doen, binnen den tijd van 14 dagen, wanneer minstens drie leden zulks, met opgave van redenen, schriftelijk verlangd hebben.

De oproepingsbrief, met Qpgave van redenen, wordt uiterlijk drie dagen vóór de te houden vergadering verzonden.

Abt. 5.

De gewone vergaderingen worden gehouden ten huize van de gewone leden, en wel bij hem die haar nog nooit, of anders in den langsten tijd niet, ten zijnent gehad heeft.

Een nieuw ingekomen Hd ligt echter niet aan de beurt, Toordat' er na zijne intrede reeds eene gewone vergadering is gehouden.

Abt. 6.

• »De vergaderingen worden geopend te half elf ure.

ras

Sluiten