Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sparregroen, waarmede de school versierd was, op het karakter der Christelijke school toe. •— Eindelijk trad nog de architect, de Heer Richter, zelf Voorzitter van het Bestuur der Christelijke School zijner woonplaats op, om door eenige woorden te toonen, hoezeer hij niet slechts met het hoofd, maar ook met het hart voor deze stichting gearbeid had, daar zijn liefste werk als architect steeds geweest was: Christelijke scholen te bouwen.

Intusschen was nog een Telegram aan den Voorzitter der Commissie ontvangen van Ds. van Griethuijzen, thans Predikant te Burgwerd vroeger te Schaarsbergen en die door zijn opwekkingtot het teekenen van het Volkspetitionnement den eersten stap had gedaan op de lijn, aan wier einde thans juist 4 jaar later deze Christelijke School verrezen was. Zelf was hij door ambtsbezigheden verhinderd over te komen. Van zijn uitvoerig Telegram vermelden wij het slot: „God Almachtig bestrale met Zijn vriendelijk aangezicht en met den heiligenden invloed van Zijn Geest Schoolcommissie en Hoofdonderwijzer, Hulponderwijzer en kinderen en bereide ook door de Christelijke School voor de Gemeente van Schaarsbergen een heerlijke en eeuwige vrucht voor Zijn Koningrijk. Heb een in den Heere vrolijken en Hem gewijden dag. Wees met feestvierenden hartelijk gegroet. De Heer zij met U. Uw toegenegen Vriend en Broeder in Christus. H. van Griethuijzen."

Evenzoo werd nog voorlezing gedaan van een schrijven van Ds. J. D. B. Brouwer te Leiden, die in vroeger dagen gedurende zijn verblijf op de Veluwe voor zoo menigeen ten zegen was en thans dezen wensch bij de stichting onzer School toezond aan den Voorzitter der Commissie: „Zij het Uwe ervaring met al de blijde feestgenooten, dat onze getrouwe en barmhartige Hoogepriester Jezus Christus, naar Zijne Godheid, Majesteit, Genade en Geest, zich in Uw midden gelieve te vertegenwoordigen en te verheerlijken. Dat twee deelen van Zijnen Geest over Bestuur, Hoofdonderwijzer en kinderen worden

Sluiten