Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeftjgen worden ondersteund. Om de verhouding te doen kennen van hetgeen door de gezamenlijke ouders zeiven en uit het suppletiefonds betaald wordt, diene deze opgave, dat van i September 1882 tot 1 Augustus 1883 (gedurende de ie maand, Augustus, werd aan alle kinderen kosteloos het onderwijs verstrekt) ƒ 315 , 15 door de ouders zeiven en ƒ105,90 uit het Suppletiefonds betaald werd, of voor de laatste maand, Juli, alleen ƒ31,20 en ƒ10,45; alzoo eene verhouding ongeveer v^n % en Het Suppletiefonds betaalt thans voor 36 kinderen uit 26 gezinnen, terwijl 23 gezinnen voor 63 kinderen het volle schoolgeld betalen.

De Commissie voor het Suppletiefonds bestaat thans uit de Broeders E. Van den Brink, Penningmeester, W. W. Willemsen en J. Verhoef; de laatste werd door de leden onzer Vereeniging verkozen in plaats van H. Plate, die naar Ede vertrok ( na gedurende zijn verblijf alhier in menigerlei opzicht de Christelijke School tot steun te zijn geweest. Op voorstel van Br. Verhoef werd door de Commissie van het Suppletiefonds, tot wie zich elk moet wenden, die het volle schoolgeld niet kan betalen, besloten voor dit fonds door de kinderen der school vrijwillig te doen bijdragen. — Daartoe biedt de Hoofdonderwijzer eiken Maandag ochtend een bus aan, waarin door ieder kind, wiens ouders het daartoe in staat stellen, eene kleine bijdrage wordt gestort. Het gevolg was, dat in het laatste drietal maanden door de kinderen zeiven voor de armeren onder hen ƒ7.06 werd bijeengebracht, wat op de in die maanden benoodigde som van ƒ31 ongeveer eene welkome bijdrage voor den Penningmeester E. Van den Brink oplevert. In de thans verloopen 12 maanden van 1 September 1882 tot 1 Augustus 1883 bedroegen de ontvangsten van dit Fonds ƒ133.475 en de uitgaven ƒ106, zoodat op dit oogenblik een batig saldo van ƒ 27.47* in kas is. — Toch moet de Commissie bij de ouders ernstig er op aandringen, zoo weinig mogelijk van het Fonds gebruik te maken en tevens hetzij men het

Sluiten