Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouder hen tot eene ijzingwekkende hoogte gestegen, en juist nu beiden , en joden en heidenen, zich zeiven geheel en al hadden bedorven en ongeschikt gemaakt, nu was het voor den Heere, die steeds op aarde eene afgesnedene zaak doet, zijn tijd oin te helpen. In het uitgestrekte gebied der Romeinen werd slechts ééne taal gesproken; vrede bestond er onder de volken, en juist de Romeinsche verdraagzaamheid in het dulden van /de godsdienst der volken, die zij overwonnen hadden, was ook in des Heeren hand het middel om het licht te doen opgaan onder hen, die in duisternis en in schaduwe des doods nederzaten, om ook onder hen zijne weldadige stralen te verspreiden, gelijk ook door de uitkomst zoo treffend bevestigd is geworden. En daar Gods raad bestaat in der eeuwigheid, en Hij naar zijne vrijmagt, ook de harten der Koningen buigt als waterbeken, moest ook Augustus er toe medewerken, dat zij werd volbragt. Ja! M. V., hier inzonderheid hebben wij Gods wijsheid op te merken. Hier moeten wij alle voor Hem buigen, die met zooveel diepe wijsheid den tijd en de wijze van Jezus geboorte heeft verordend.

Maar het is inzonderheid M. V. op dat kind, welks geboorte wij gedenken, dat wij u heden hebben te wijzen. Hoe wondervol is hier alles. Hij, die de hoop der vaderen , de verwachting van al de heiligen was; Wien de Profeten in al zijne graveerselen hadden voorgesteld; Die als een eeuwig koning heerschen zou op Davids troon van zee tot zee, van rivier tot rivier; Wien alle menschen aanbidden en eeren moesten, gelijk zij God den Vader aanbaden en eerden, Hij wordt uit de nederige Maria geboren en heeft de timmerman Jozef tot zijnen leidsman. Hij komt in deze wereld, die door Hem gemaakt is, niet in koninglijke pracht of praal, niet in een paleis der aanzienlijken dezer aarde te Jeruzalem, maar hij aanschouwt het eerste levenslicht te Bethlehem in eenen beestenstal. Hij, het licht dezer wereld komt verborgen voor het oog der wereld, voor alles

Sluiten