Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u kennen. Hoe moeijelijk was dat woordje w voor u, toen gij nog van verre stond; maar hoe gemakkelijk werd het , voor u, toen de genade u te magtig is werd, toen al uwe bedenkingen moesten zwijgen en dat voor mij, Heere! voor zulk eenen ellendigen, zulk eenen ongeschikten, u in bewondering en aanbidding aan Zijne voeten deed wegzinken. Zalige uren, die, helaas! zoo kort duren. De Bethel's, de Pniëls blijven voor u onvergetelijk, gij hebt op die plaatsen altaren opgerigt, maar den Heere zult gij daarop niet kunnen offeren, of gij zult bij vernieuwing op die plaatsen moeten teruggebragt worden, en als dat niet in uw afwisselend leven, door genade geschiedde, gij zoudt niet kunnen leven. Dat gij diep afhankelijk van de genade Gods zijt, dat leert gij bij verderen voortgang op den weg des levens. De waarachtige vertroosting van die blijde boodschap: » is Hij heden geboren, smaakt gij dan alleen, als de Heere, dikwerf verrassend, deze aan uwe zielen heiligt. Jezus Christus, de Zaligmaker, de Heere, is en blijft voor al Zijn arm en ellendig volk wel steeds dezelfde, maar zij brengen zichzelven, helaas! gedurig uit den weg, en telkens als dat door genade, op de knieën voor Hem, regt betreurd en beleden mag worden, en gij uw goddeloos en ongeloovig hart moet verfoeijen, en het Jezus wederom is, die zich aan u openbaart, ziet hier ben ik! dan gelooft gij die blijde boodschap, en door den Heiligen Geest moogt gij het dan zeggen: voor ons is Hij heden geboren. Volk Gods, och! dat erin deze dagen geen stilzwijgen bij u zijn moge, dat gij alle, die u omringen, moogt opwekken: maakt dat kindeke, gewonden in doeken, liggende in de kribbe, met ons groot. Dat uwe tenten mogen weergalmen van hulp en heil, u toegebragt, dat uwe binnenkamers de stille getuigen mogen zijn, van uwe ootmoedige aanbidding, van uwen Zaligmaker, ' van uwen Christus, van uwen Heere! Met elk feest dat verjaart, zijt gij het huis uws Vaders nader gekomen. Wie. weet,

Sluiten