Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem 1 Kon. 22 vs. 19, zoo zag hen Jakob, toen hij uitriep, dit is een heirleger Gods, en den naam van die plaats Manahaim noemde, dat is, hier zijn twee heirlegers Gen. 82 vs. 1. Zij allen staan onder het oppergebied van den Heere Jezus, zij zijn Zijne lijftrawanten, krachtige helden zijn zij die Gods woord uitvoeren, hunne woonplaats is de hemel, de plaats, waar de Allerhoogste op het luisterrijkste Zijne heerlijkheid toont, aldaar zien zij steeds het aangezigt des Vaders Matth. 18 vs. 10. Hun werk is hemelsch, want de één roept den anderen gedurig toe, Heilig, Heilig, Heilig! is de Heere der Heirscharen, de gansche aarde is Zijner Heerlijkheid vol Jez. 3 vs. 6. Te regt noemde Lukas, dat heirleger der Engelen, een hemelsch heirleger van wege hun getal, eene menigte. De profeet Daniël toch betuigt, dat hij zag, duizendmaal duizenden, die den Heere diendenen dat tienduizendmaal tienduizenden voor Hem stonden, Dan. 7 vs. 10. David zong er van, Gods wagenen zijn tweemaal tienduizend, de duizenden verdubbeld, Ps 88 vs. 18. Paulus sprak van de vele duizenden der Engelen, Hebr. 12 vs. 22. Welnu dan die menigte des hemelschen heirlegers, mmpryzende God en zeggende. Deze laatste uitdrukking beteekent naar Schriftstijl, dat zij met gezang God loofden, Ps. 45 vs. 2. En dan, dat lofgezang zelve was: Éere (zij) Godin de hoogste (hemelen) en vrede op aarde in den menschen een welbehagen. Het is geenszins mijne bedoeling M. V., om uwe aandacht bezig te houden met de opsomming van de verschillende uitleggingen van dit lied, die daaraan lust gevoelt, onderzoeke dezen; thans zoude het ons verstand met klanken vervullen, en ons hart liep gevaar er ijskoud onder te blijven. Wat mij betreft ik acht het vergeefsche moeite te willen beslissen of die woorden des hemelschen heirlegers gezongen werden in beurtgezang, dan of de menigte der Engelen gelijktijdig en achter elkander deze woorden uitsprak, hoe of het ook geweest moge zijn, ik ben er van verzekerd dat in beide gevallen hunne zuivere stemmen, in die stille

4

Sluiten