Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken om zich te onttrekken aan hun handteekening, "dat kunt gij al niet eens meer doen, broeders. Men is ons hier eenvoudig te 'smart af. En wij gaan stil weer naar huis. Ik wil mij hier niet branden." Ds. Koster zeide: "Broeders, indien gij hier in den rechten weg zijt, gaat dan door met uw arbeid en stoort u aan ons niet. Ik mag in dezen niet toegeven en zeg met den burgemeester van Leiden tijdens het beleg: "Ziet hier mijn degen, deelt mijn lichaam onder u en eet mij op, maar de stad geef ik niet over. Waar komen wij zoo met ons kerkje terecht"?

Telkens trachtten de broeders het ons aan 't verstand te brengen, dat wij toch erg-onhandelbare menschen waren, of dat wij de roede vreesden of dat wij hunne bedoelingen misduidden. Van dit alles was echter geen sprake. Daar ging het hier niet om. Waar wij voor strijden is of wij tiaar Gereformeerde^ traditie een kerkeraad in de gemeente van Christus zullen hebpë/t of niet. Dit is 't punt waarom de strijd zich concentre °t.. Wat een ander wil doen is zijn zaak. Wil de Classis de phïe der kerk verbreken, zij sta dan ook voor de gevolgen! "Wil de Synode dit doen der Classis beamen, ligt ter harer verantwoording. Wee onaer voor God en Zijne kerk, indien wij er aan mede zouden doen! Over ons geweten laten wij niet heerschen.

Ook de commissie gevoelde het gevaarlijke van hare positie. Zij ging naar de kerk alyj/aar sommigen op het gerucht af samengekomen waren, deelde de menigte mede, dat zij niet verder kon gaan, want dat dit tegen de wetten van Ke*k. en Staat in zou druischen, en keerde met onverrichte zaken huiswaarts.

De groote hoofdman, de raaddraajer van geheel de helsche machine, begon intusschen naar een veilig heenkomen om te zien. 't Wilde te Kalamazoo ook niet meer vlotten. En zoo vertrok hij met sommigen van zijn aanhangers naar betere, oorden.

Dat was een verandering!

Nu oordeelde de kerkeraad dat er een aanvang moest gemaakt worde» met het huisbezoek, 't Was wel hoog tjjd! Doch helaas! het booze zaad had bij sommigen wortel geschoten. Daar kwam nog bij, dat die ontrouw geworden ouderling ook weer velen afvallig maakte. En hier en daar werd ons den deur voor de neus dichtgedaan of buiten de deur gezegcL dat WÜ Riet binnen mochten komen.

De Classis van April 14, 1896, kwam. Den vorigen middag, A">ril 13, was er reeds een deputatie van de "stille vergadering" naar Grand Rapids gegaan. No. 1. De afgevallen ouderling. No. 2. Zijn schoonzoon, van wiens wreedheid

Sluiten