Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schandelijke opspraak de rondte doet. No. 3 staat in 'de publieke opinie alhier gebrandmerkt, als een stekelig manneke, die overal ruzie zoekt. No. 4 was de man van het geld.

Dit viertal zoude den broederen te Grand Rapids de oogen eens goed openen. Dat ze door sommige predikanten ontboden zouden zijn voor de gelegenheid is een gevoelen, wat er bij ons nog niet in wik Wel is het wat vreemd, dat dit viertal reeds Maandagmiddag op stap moest. Doch dit kan ook uit eigen beweging geschied zijn.

Dat er bemoeienis met eens anderen doen in het spel was, is wel duidelijk aan het licht gekomen, toen Doe. G. E. Boer hier een preekbeurt vervulde. Waartoe toch moesten de kerkeraadsleden met hem samenkomen? En waartoe moest hij den broeders vragen: hebt gij er geen behoefte aan, dat wij die andere menschen hier ook laten komen? Of belegt een predikant, die ergens een beurt ver- . 't, ook een kerkeraad? Of tracht hij samenscholingen te h uden? Maar dit vloeit misschien uit het professoraat vo< ! het zou echter vrij wat nuttiger werken, indien de pro- sor zich uitsluitend met de studie bezig hield, niet zoo vaak uit preeken ging en vooral zich van dingen, als bovengenoemd, verre hield. Professoren zijn mannen, die van, maar dan ook voor de studie en kweeking van anderen moeten léven. Doch genoeg hiervan vooreerst.

Ook doet hier het gerucht de rondte, dat er zelfs geld gestort of beloofd is, bijaldien het gelukte Ds. Koster wég te krijgen. Doch dit zij, zoo het zij. Zij, die zich aan zulke di ngen schuldig maken, laten wij met Simon den toovenaar aan hun oordeel over.

Wij kwamen dan ter Classis. Wat er in de Notulen van de vorige vergadering is opgeteekend, weten wij niet. Zij waren al gelezen en goedgekeurd, vóór wij ter vergadering kwamen.

Al spoedig was Kalamazoo N. West Str. weer onder den hamer. Eerst werd er heel eenzijdig rapport geleverd door de commissie. Nu zal de lezer zich herinneren wat ten huize van Ds. S, Koster door de broeders gezegd wa's, alsook in de kerk. En thans N. B. wordt het zaakje zoo gedraaid en omgebogen, dat Ds. Koster de commissie terug gestuurd had. Had de commissie gezegd: broeders, wij hebben kwajongenswerk te Kalamazoo gedaan, zend ons er weer heen en wij zullen het beter doen, zie dat was nog wat geweest. Maar om nu te zeggen Ds. Koster is de zondebok, terwijl Ds. K. zelf nog de commissie den raad gaf om het tweemaal te laten afkondigen en dan weer te komen; is zoo laag en gemeen dat wij het den Christen, laat staanden bedienaar des Woords,

Sluiten