Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenminste dan wel goed zien.i Doch aan alle dingen komt een einde en zoo ook aan dce walgelijke laffe redeneering. En nu moest het dan wezen! De kerkeraad moest schuldbelijdenis doen van hun meeloopen met Ds. Koster. Al het schrikbarende werd er hun van voorgesteld, indien zij dit eens niet zouden doen. Ongeveer evenzoo als gij de zweep van de Synodale hiërarchie der Hervormde Kerk in Nederland kunt hooren knetteren. Ds. Koster was er nu uit en zij moesten zich nu maar geve'n, en'.., enz. Doch hoe er gedreigd en beloofd Werd, de broeders bleven pal staan op één na, die niet geschorst wilde zijn, doch later zelf bedankte. Nu was de maat dan toch wel vol. En den vier getrouwen broederen werd voorgelcen dat zij niet maar geschorscht, maar radicaal afgesneden waren. De heeren zouden den nden Mei terugkomen om een nieuwen kerkeraad in te stellen en de vergadering zou dan nu gesloten worden. Maar o wee!

De poppen beginnen nu eerst recht te dansen. Zonder verhoor, zonder iets te hebben mogen zeggen, liet men 't gezelschap niet gaan. Van alle kanten wordt de commissie bestormd? Oorverdoovend, ordeloos riep de eene dit, de ander wat anders. De commissie werd nauw ingesloten. Vuisten werden gebald en vielen hier en daar onza-o^t neer. Of zij iemand zeer gedaan hebben, weten wij niet. Er was n.1. om de politie getelefoneerd en deze was spoedig ter stede, zoodat er geen bloed gestroomd heeft en de gemeente werd door den arm der wet uit haar bedehuis verdreven. Lezer, wat dunkt u? Schreeuwt dit niet tot God? Tranen van bitteren weedom des harten vloeiden langs de wangen der mannen en vrouwen, toen zij hun leeraar aan den weg tegenkwamen. Tranen, die roepen naar den hooge en die Hij gezien heeft, die beloofd heeft ze te zullen drogen, en in Zijn flesch te vergaderen. De zuurverdiende penningen waren bereidvaardig op Gods altaren gelegd en thans waren zij door den arm der wet en dat wederrechterlijk onder den schijn van kerkelijke handeling uit hunne' bezittingen verdreven. "O Heere God, zijt Gij dan niet de. God, die op aarde vonnis geeft? zoo snikte het hart der vromen.' Is dat nu het werk van "die Holl. Chr. Geref. Kerk, die we ons "zoo zuiver hadden voorgesteld? Kan dat er nu door? Is "dit geen uitzuigen van de mug en zwelgen van den kemel?" "O! oordeel over Gods huis!"

Die 28sten April vergeet Kalamazoo's kerk nimmer meer!

De Commissie tamboerde er maar op, dat zij in haar recht was. Dat zelfs Burgemeester G. J. Diekema had gezegd, dat zij maar door konden gaan. Wij zijn.er zeker van dat Hon. G. J. Diekema dit niet zou gezegd hebben, indien

Sluiten