Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

branden voor ons allen de kerstfeestlichten. Daar willen wij de schoone kerstliederen hooren en zingen. En dan willen wij weêr naar huis gaan. Misschien komt vader nu gaauw terug, en dan vieren wij toch ook een vrolijken kerstavond.

Dit zeggende, wendde zij zich met de kinderen, om naar den dom te gaan, waar de godsdienstoefening juist zou beginnen. De vreemdeling ging achter hen mede, zonder dat zij het bemerkten. Zoo traden zij gezamenlijk de kerk in. Hier zette de moeder zich met hare kinderen in eene der openstaande banken neder. De vreemde heer nam digllibij hen plaats. Hier zag hij voor de eerste maal de vriendelijke en liefelijke trekken van de jonge vrouw. De weemoed die haar omsluijerde, week thans voor de vrome aandacht die haar hart vervulde. Hij zag haar dikwerf ter sluiks met steeds toenemende deelneming aan. Daar klonken van het koor af de liefelijke kerstgezangen; daartusschen hoorde men de oude, altijd nieuwe kerstgeschiedenis. Dan weder zong de gemeente hare feestelijke en heerlijke liederen. De vreemde man werd door het feest diep bewogen. In langen tijd was hij niet in de kerk geweest. Met diepe aandacht luisterde hij naar het kerst-evangelie , en vooral tronen hem de woorden: „Vreest, niet, want ziet, ik verkondig u groote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids." Al den volke: dat klonk in zijne ooren en in zijn hart. Is ook voor u de Zaligmaker geboren ? Die vraag trof hem tot in de ziel. Hij gevoelde zich op dit oogenblik ellendiger dan anders. Hij zag zichzelven bij al het goud en zilver dat hij had, zoo arm. Hoe veel gelukkiger was de arme vrouw, die digt bij hem zat! Hij; zag het aan den glans van hare oogen en aan haar blijmoedig gelaat, dat de Zaligmaker ook voor\hmtr geboren was, en dat zij zich van harte in Hem verblijdde. Misschien al» hij dezen Zaligmaker had, zou hij zich niet zoo eenzaam 'en verlaten meer gevoelen. Misschien; kon hij dan ook zoo vrolijk zijn als de jonge moeder, die toch in

Sluiten