Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er wel niet zijn, om de Kerk van haar heerlijk fondament „den Christus Gods" los te rukken.

Doch waartoe meer? De wijsheid is gerechtvaardigd van al hare kinderen.

Vraagt iemand nog, wat is waarheid? Is daar klaarheid?

Welnu, laat ons dan nog enkele dingen opmerken.

De Synodale Hiërarchie is niet uit de Ned. Herv. Kerk voortgekomen, is niet uit haar midden geboren, maar is haar onrechtmatig opgedrongen. Nooit is zij door den belijder als de wettige draagster der kerkelijke macht erkend. Men beproefde echter om zich, langs een meer geleidelijken weg, van haar te ontslaan, (een weg, die, omdat hij niet waar was, reeds daarom niet goed kon zijn voor God), doch tevergeefs. Telkens werd de slagorde verbroken niet alleen, maar, door inwendige verdeeldheid, van hare kracht beroofd. Men was niet één tegenover den vijand. De inwendige kracht was lang voor het „kerkelijke conflict" reeds gebroken. En wat het conflict zelve betreft, wij aarzelen geen oogenblik te zeggen: Alleen door plichtsbetrachting van hen, die het trof, is het ontstaan. De reeds jaren lang, door velen met de edelste bedoelingen gevoerde strijd, bleek vruchteloos te zijn. En toch werd dit algemeen erkend : „Er is behoefte aan kerldiervorming; Reformatie is noodzakelijk." Maar op welke wijze ? Waar de berekeningen tekort schoten, loste de zaak zich onverwachts op, in den vorm, waarin ze diep en versch in 't geheugen daar achter ons ligt. Kunnen wij anders zeggen dan dit: Van den Heere is dit geschied?" Maar men had het liever op eene andere wijze gewild, men had liever gezien dat de „Modernen" inplaats van de „Gereformeerden" uit de NecL Herv. Kerk waren verdreven. O, zeker! Ook wij zouden dat zielsgaarne gezien hebben; ook wij hebben zulks gehoopt, en dit ware dan ook meer in overeenstemming geweest met waarheid en recht. Doch wat zullen wij zeggen, nademaal die verwachting in rook is vervlogen ? Dit, waarheidlievende lezer: die verwachting had wel onze berekeningen ten grondslag, maar niet het woord van den Zone Gods en der menschen: „In deze wereld zult gij verdrukking hebben" en elders 't apostolisch woord: „Allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd

Sluiten