Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke kwitantie en eene voldoende Akte de Vita, de genoemde som komen ontvangen of doen ontvangen.

Art. 31.

Indien na deze kennisgeving (in art. 30 genoemd) de gelden niet binnen een jaar zijn afgehaald, komen zij ten voordeele der Beurs, en worden zij tot kapitaal opgelegd.

HOOFDSTUK V.

Het Beheer der Beurs. Art. 32.

Het beheer dezer Beurs is toevertrouwd aan drie leden, Quaestoren genaamd, van welken de eerstbenoemdc met de administratie, en de anderen met het toezigt belast zijn. Een vierde lid is plaatsvervanger, om bij overlijden, vertrek of andere ontstentenis van eenen der Quaestoren, als derde Quaestor op te treden.

Art. 33.

De Quaestoren en hun Plaatsvervanger worden door de jaarlijksche Algemeene Vergadering benoemd voor den tijd van drie jaren, terwijl elk jaar de eerstbenoemde der drie aftreedt. Hij, die benoemd zijnde die betrekking weigert, verbeurt ƒ3.00, en is eerst na verloop van drie jaren weder verkiesbaar. Van deze boete is hij vrijgesteld, die binnen drie jaren na zijne aftrede als Quaestor benoemd wordende bedanken mogt. De gelden uit deze boete voortkomende worden tót kapitaal opgelegd. Art. 34.

De administrerende Quaestor is belast met den ontvang en de uitgave der gelden, met de bewaring der boeken, eigendomsbewijzen en gelden, en met de naauwkeurige aanteekening van alles, wat de geldelijke aangelegenheden der Beurs betreft.

Art. 35.

De eerstbenoemde der twee toeziende Quaestoren houdt contraboek van alle ontvangsten en uitgaven der Beurs.

Art. 36.

De laatstbenoemde Quaestor is belast met het Seribaat, en houdt dc notnlen van de Handelingen, zoo van de Algemeene Vergaderingen, als van die der Quaestoren.

Art. 37.

De drie Quaestoren komen tweemaal 'sjaars samen, ééns in de maand December, en ééns in de maand Hei, om de belangen der Beurs te behartigen, en voerts wanneer zij zulks noodig oordeelcu.

Art. 38.

De toeziende Quaestoren hebben het regt, om ten allen tijde van de kas, de eigendomsbewijzen, dc boeken en de archieven der Beurs inzage

Sluiten