Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord bij den President-Kerkvoogd is ingekomen, wordt hij gerekend voor de benoeming te hebben bedankt. Wanneer iemand staande de vergadering voor «de opgedragen betrekking bedankt, zet de vergadering haar werk terstond voort. Zoo iemand na de vergadering bedankt, heeft binnen 14 dagen na den dag van bedanken eene nieuwe vergadering ter verkiezing plaats.

Abt. 7.

Wanneer er geen Kerkvoogd is, of deze in gebreke blijven, geschiedt de bijeenroeping en leiding der vergaderingen van stemgerechtigden door den Voorzitter der Notabelen.

Art. 8.

Alle* stemgerechtigde leden dezer gemeente zijn tot Notabele verkiesbaar. Verlies van stemgerechtigheid ten gevolge van opgelegde censuur wegens onzedelijkheid of ander, wangedrag heeft terstond verlies van de betrekking van Notabele ten gevolge.

Art. 9.

Notabelen mogen elkander niet nader bestaan, dan in den tweeden graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Opkomende zwagerschap verplicht niet tot aftreding , doch belet eene herbenoeming.

Art. JO.

De Notabelen verkiezen uit hun midden een Voorzitter en een Secretaris. Een tusschentijds benoemde treedt op in de functiën van hem, in wiens plaats hij benoemd is, en treedt af op den tijd, waarop deze zou afgetreden zijn.

Sluiten