Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen zeventigjarige ouderdom verschoont hiervan ; terwijl ook hij, die op zijn gewonen tijd aftreedt, niet verplicht is, binnen twee jaren weder eene benoeming tot Kerkvoogd of tot Notabele aan 'te nemén en op te volgen.

Abt. 25.

Kerkvoogden en Notabelen genieten geene bezoldiging. De boekhouder geniet voor administratiekosten: a. der goederen van de Kerk: zes gulden; en b. van de pastorie-goederen tot een maximum van 2'/3 percent van de inkomsten dier goederen, als de plaats vacant is.

Art. 26.

Wie der Kerkvoogden of der Notabelen, zonder door het college geldig gekeurde redenen, van eene hunner vergaderingen wegblijft, betaalt 50 cents boete aan de kas der administratie. Wie na de opening komt, betaalt 25 cents boete.

Ziekte alleen, van hemzelven of van een lid der familie, verschoont van boete, zoo die hem buiten staat stelt de vergadering bij te wonen, mits hij daarvan aan de vergadering kennis geve.

Abt. 27.

Door de Kerkvoogden wordt jaarlijks eene begrooting opgemaakt van al de inkomsten en uitgaven hunner administratie, loopende van den lsten Januari tot clen 31sten December.

Het ontwerp dier begrooting wordt vóór den 15<len November, voorafgaande aan het jaar waarop zij betrek-

Sluiten