Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. zich verbinden, zoolang zij in de bediening bij eene gemeente binnen de classis zijn, tot den afstand van 10 pre. van hun aandeel in de vacatuurpenningen, en

d. eene jaarlijksche contributie van ƒ 6,30 aan de Weduwenbeurs betalen.

abt. 5.

Predikanten, leden der Weduwenbeurs, naar eene standplaats buiten de classis vertrekkende, hebben de bevoegdheid leden der beurs te blijven, onder verbintenis dat zij

a. zich daaromtrent vóór hun vertrek uit de classis schriftelijk aan den quaestor verklaren;

b. binnen éene maand na hun vertrek f 50,— en

c. een jaarlijksche contributie van f 12,60 betalen.

abt. 6.

Een predikant der classis, lid der Weduwenbeurs, die met of zonder ontslag, en zonder aanspraak op pensioen te maken, zijne bediening nederlegt, kan lid der Weduwenbeurs blijven onder voorwaarden, als in het vorige artikel omtrent predikanten naar eene standplaats buiten de classis vertrekkende, bepaald.

Op predikanten buiten de classis, leden der Weduwenbeurs, is deze bepaling, behoudens hunne verpligting eener jaarlijksche contributie van f 12,60, niet van toepassing.

Ook blijven van deze bepaling uitgesloten de predikanten der classis, die vóór het in werking treden van dit reglement, zonder pensioen uit de evangeliebediening ontslagen zijn.

Sluiten