Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDEELING.

INKOMSTEN, UITKEERING, DEELGEREGTIGDEN. art. 15.

De inkomsten der Weduwenbeurs zijn:

A. Vaste.

De rente van een ingeschreven kapitaal op het grootboek Nationale Werk. Schuld ad pre., obligatiën of eflekten.

B. Gewone.

de jaarlijksche contributie der leden.

C. Buitengewone.

alle overige ontvangsten en bijdragen.

art. 16.

Om de 5 jaren zal in de algemeene vergadering voor de eerstvolgende 5 jaren worden vastgesteld, hoeveel ten hoogste aan eene weduwe of aan minderjarige ouderlooze kinderen zal worden uitgekeerd. Deze uitkeering zal worden berekend naar de vaste inkomsten der Weduwenbeurs (art. 15 A) en het getal dergenen, welke op dien oogenblikgeregtigd zijn tot het ontvangen van uitkeering.

Jaariijks wordt bovendien op de algemeene vergadering het bedrag der uitkeering voor het volgende jaar berekend en bepaald. Het gezamenlijke bedrag dezer uitkeering zal nimmer de vaste inkomsten mogen te boven gaan, en ook niet minder dan het twee derde der vaste inkomsten bedragen, tenzij bij verdeeling bleek, dat de geregtigden

Sluiten