Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 23.

Hij zorgt voor de behoorlijke en tijdige uitbetaling der vastgestelde uitkeering aan de weduwen en ouderloos-minderjarige kinderen.

art. 24.

Hij houdt behoorlijk boek van alle ontvangsten en uitgaven en zorgt, in overleg met commissarissen, dat de gelden, die tot het voldoen der uitkeering niet volstrekt in kas moeten blijven, ten spoedigste op eene solide en voordeelige wijze belegd worden.

art. 25.

In de algemeene vergadering doet hij behoorlijk rekening en verantwoording van zijne administratie, gehouden van 1 Jariuarij tot en met 31 December van het verloopen jaar, en brengt daarbij ter tafel:

1. de in kas zijnde gelden,

2. den staat en inventaris sub art. 22 genoemd,

3. eene volledige opgaaf der weduwen en ouderloosminderjarigen, geregtigden op uitkeering der beurs.

4. Eene nominatieve lijst, zoowel der leden,

(a) in de classis contribuerende f 6,30, (art. 4)

(b) als van hen, die eene contributie van ƒ 12,60 betalen (art. 5, 6, 7 en 8).

art. 26.

Hij is verantwoordelijk voor elk nadeel, dat door opzettelijke nalatigheid of moedwillig verzuim door hem aan de beurs wordt toegebragt.

Sluiten