Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De concept-notulen worden vóór de sluiting voorgelezen en, na in omvraag gebragt en goedgekeurd te zijn, door den voorzitter geteekend.

slotbepaling. art. 38.

Dit reglement zal aan de beoordeeling van het Classikaal Bestuur onderworpen worden, om, wanneer dat Bestuur oordeelt, dat het reglement niets bevat, hetwelk in strijd is met andere algemeene of bijzondere reglementen, daarop de goedkeuring van het Provinciaal Kerkbestuur te vragen.

Na goedkeuring zal dit reglement gedrukt, en daarvan een exemplaar aan het Provinciaal Kerkbestuur, aan het Classikaal Bestuur en elk der leden van de Weduwenbeurs verzonden zijnde, onmiddelijk in werking treden.

art. 39.

Geene veranderingen of wijzigingen in dit reglement vastgesteld, zullen in werking treden en van kracht zijn, dan nadat daarop, met inachtneming van hetgeen in art. 38 ten aanzien van het Classikaal Bestuur bepaald is, de goedkeuring van het Provinciaal Kerkbestuur zal verkregen zijn.

Na goedkeuring zal ook daarvan afschrift aan het Provinciaal Kerkbestuur, het Classikaal Bestuur en elk der leden van de Weduwenbeurs gezonden worden.

Aldus gearresteerd ter Classikale vergadering van 's Hertogenbosch, door die leden der vergadering, die tevens leden der Weduwenbeurs zijn, op heden 29 Junij 1870.

G. H. Brand, Praeses, W. Bezemer, Scriba.

Sluiten