Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daadwerkelijk beschermd, en dus alle de overigen werden verheven tot den rang, dien te voren de eenige heerschende Godsdienst genoten had. De tweede bijzonderheid is, dat deze gelijkstelling niet beperkt werd tot de toen reeds bestaande gezindheden, maar uitgestrekt tot alle Godsdienstoefening hoegenaamd, mits maar de openbare rust niet stoorende. Trouwens, men had reeds voor den Staat het beginsel opgegeven, dat, gelijk er maar ééne waarheid is, er alzoo ook maar eene ware Godsdienst zijn kan; en dus was er geene reden om dc bescherming des Staats uitsluitend tot de toen bestaande Godsdiensten te betrekken. Was te voren onder het revolutionaire beginsel de Nederlandsche Staat deïstisch geweest, thands bij de herstelling moest hij pantheiér tisch worden (8). Had hij te voren geenen God hoegenaamd erkend of gediend, thands moest hij , even als het Athene van den ouden dag, godsdienstiger zijn dan eenige andere Staat, en alle Goden te gebjk dienen, tot zelfs den onbekenden God. Doch wg Willen ons thands pver dc zedelijke waarde van dit beginsel niet uitlaten: genoeg is het aangetoond te hebben, dat de Vervaardigers der Grondw. het uitgestrektste Pantheïsme tot de Godsdienst van den Nederlandschen Staat hebben verheven, en alzoo tot een beginsel hebben aangenomen de bescherming van alle, met de volmaakte; vrpeid des

(8) De schr. geeft, én hier, én vervolgens, door te zeggen, dat «nze Grondwet pantheïstisch, is, zijne afkeuring te kennen vau de gelijkstelling der godsdienstige gezindheden, zoo sis die bij art. ini der Grondwet is gewaailiorgd. Het is bekend, dat meer anderen thans de gevoelens van den schrijver deelen omtrent de bepaling van dat artikel, welke wij steeds als eene der voortreffelijkste van onze Grondwet meenen te mogen beschouwen. De Grondwet spreekt ook daar niet van Godsdiensten, doel, van godsdienstige gezindheden. Het komt ons mede voor, dat de sc!,r. I.ier Pantheïsme en Polytheïsme verwart.

Sluiten