Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik, om mijnen hartelijken dank te betuigen jegens belangstellende vrienden, die mij behulpzaam geweest zijn met de collecte, ten behoeve van de Nederduitsch Geref. Gemeente van vrijgelaten slaven aan de Kaapstad; door hunne medewerking heeft die collecte opgebragt eene som van vier duizend gulden; het grootste gedeelte der schuld blijft dus nog op de Gemeente drukken; welligt zijn er broeders en zusters in Nederland, die van deze gelegenheid ter beoefening van Christelijke liefdadigheid nog geene kennis hebben genomen, hun wordt de zaak, in de navolgende circulaire besproken, beseheiden en dringend aanbevolen.

H. E. F.

AAN DE CHRISTENEN IN NEDERLAND.

Munster Kerkhof, F 221, Utrecht. Geliefde Broeders en Zusters in den Meer!

Ik heb eene taak op mij genomen, die ik niet zonder schroom ten uitvoer breng: namens de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente van St. Stepbens in de Kaapstad kom ik bij u aankloppen, om uwe liefdegaven ter delging eener zware schuld, die op haar rust.

In het jaar 1838 werd de Gemeente door den zelfverloochenenden ijver van mijnen voorganger Ds. G. W. Stegmann verzameld uit de ten dien jare vrijgelaten slaven, die voor het grootste gedeelte de lijfeigenen waren geweest der Hollandsche familiën aan de Kaap; op den dag der Emancipatie (1 Dec. 1838) werden zij door Ds. Stegmann toegesproken naar aanleiding van de woorden: „Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn," met dat gevolg, dat zij de schemering van Mecca's halve maan vaarwel zeiden, om zich te verheugen in het licht van de Zonne der geregtigheid. Van dien dag af vergaderden zij zich geregeld in het schoolgebouw op eiken dag des Heeren, en door de trouwe en onvermoeide zorg van hunnen waardigen voorganger werd er ook eene avondschool voor volwassenen geopend. Eene aanzienlijke schare, waaronder vele ouden van dagen, worden aldaar geregeld tweemaal des weeks onderwezen. Spoedig gevoelde men behoefte aan een eigen kerkgebouw, waar de gewone godsdienstoefeningen vrij en ongehinderd zouden kunnen gehouden worden, en waar tevens gelegenheid tot een schoollokaal voor het onderwijs der jeugd mogt wezen. Het oude theater der Kaapstad, een vrij ruim gebouw, werd nu eerst gehuurd, daarna aangekocht; door vriendelijke hulp en medewerking van eenige Christelijke vrienden werd een groot gedeelte van den koopprijs afbetaald: echter blijft er eene schuld van vijf en twintig duizend gulden (ƒ 25,000) op de gemeente drukken.

De schouwburg, vroeger het tooneel vau allerlei werelddienst en ligtzinnigheid, werd nu tot een eenvoudig, doch geschikt kerk- en schoolgebouw ingerigt. Dezelfde zaal, waar vroeger slechts ijdele en ligtzinnige liederen, den mammon der wereld gewijd, werden vernomen, weerklinkt nu dagelijks van het Gode geheiligd Psalm- en lofgezang. Ruim 150 kinderen ontvangen dagelijks geregeld en grondig onderwijs. De avondschool voor volwassenen wordt door omtrent 100 personen bezocht; het is op deze wijze, naar wij biddend vertrouwen, dat het

(Zie verder de 3e bladzijde van den omslag).

Sluiten