Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorstige schapen uit den steenrots vloeit, voor hen in de woestijn geslagen. Waar wij dezen trouwen, Goeden Herder ook nagaan, overal openbaart zich zijne liefde jegens zijne schapen. In het uur, toen Hij het meest aan zichzelven mogt denken, geprangd door angstig voorgevoel en stikkend boezemkloppen, toen dacht Hij aan, toen bad Hij voor zijne schapen. Zijne liefde was sterker dan de dood, en vele wateren hebben haar niet kunnen uitblusschen. Merkt op zijne handelwijze met petrus, die Hem zoo snoodelijk had verloochend, en ziet hoe de Herder dat afgedwaalde schaap hef had; gaat zijn geduld na bij zoo menige gelegenheid met de overige discipelen, die zoo onkundig bleven, niettegenstaande zijn langdurig onderwijs, én ziet hoe de Herder zijne zwakke schapen hef heeft; hoort zijne woorden tot hen, die de moeders wilden verhinderen hare kleinen tot jezus te brengen, en ziet hoe de Herder zijne lammeren hef heeft. Ja Goede Herder! wij zien het, wij zijn er van overtuigd, ook in uwe omwandeling op aarde heeft niemand grooter liefde kunnen betoonen, dan Gij jegens uwe schapen hebt bewezen! En, geliefden, ook nu nog in onzen dag heeft die Goede Herder daarboven zjjne schapen op aarde hef — daar is Hij henengegaan, om voor hen plaatsen te bereiden bij den Vader — worden zij verzocht, Hij zendt van daar zijne genade neder in hunne harten, opdat zij aan de verzoeking ontkomen mogen; komen zg in verdrukking, Hij is het, die in zyne liefde de kastijding hun toezendt, opdat zij in zijne heerlijkheid deelen mogen; begeert de satan hen te ziften als de tarwe, Hij bidt voor hen, dat hun geloof niet ophoude; weenen zij over het verhes van een dierbaar pand, Hij weent met hen, en daarna droogt Hij hunne tranen met eene hand, die zij, o! zoo gemakkelijk, van ieder andere kunnen onderscheiden; worden zij gesmaad om zijnent en der geregtigheid wil, Hij zelf en zijne geregtigheid ondersteunt hen, vallen smaad en

Sluiten