Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berispelijke wijze de grondslagen van 'de Hervormde Kerk en van hare Leer en Belijdenis te ondermijnen en te verhiëtigen!

Niet slechts heeft de Synode zich aangesloten aan de verklaringen van -de Synoden van 1841 en 1842, (door haar zeer karakteristiek „ gedenkwaardige jaren" genoemd) waarbij het destijds bestaande verbindingsformulier voor aankomende predikanten op eene zóó onbestemde en duistere wijze Werd toegelicht, dat de predikant C. Hooyer, thans lid van de Synodale Commissie, in zijn werk, getiteld: Kerkelijke Wetten, blz. 49, er van zegt: „Wij kennen zeer kundige leden van Provinciale Kerkbesturen, die deze woorden een warboel noemen;" maar zij heeft bovendien bij de invoering van een Hieuw Reglement op het Examen ter toelating tot de Evangeliebediening, een gewijzigd verbindingsformulier Vastgesteld, waarbij, op wederregtelijke wijze, aan de leeraren der Hervormde Kerk toenemende rüimtè tot bestrijding en verwerping van de Hervormde Kerkleer wordt gegevent

De Synode deed meer. Zij verklaarde dat,- mtft betrekking tot de aanhangige beroepen in cassatie* de Synodale Commissie, „ met ! strikte regtvaardig* heid zou te werk gaan, ook als zij door geene adressen gebeden of bedreigd wierd;" terwijl de Synodale Commissie, (waarin eenige leden van diezelfde Synode), terstond na het uiteengaan der Synode, van die strikte regïvaardigheid een bewijs gaf, door twee ÖJletóbare bestrijders van dé Hervormde Belijdenis in het gelijk te stellen, op grond dat Art. 11 van het Algemeen Reglement, sléchts twee jaren oud,

Sluiten