Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen. Intusschen is het ons bekend geworden, dat een aantal jonge en zelfs meer bejaarde Predikanten door dit schrijven van de synode zijn misleid geworden, die of voor zich zeiven nieuwe formulieren ontworpen of de lezing en het gebruik der oude nagelaten of grootelijks veranderd hebben, op de eene plaats tot veel ergernis van sommigen en op de andere tot bevordering van een bandeloos liberalisme. En wat hoort men nu al meer en meer op vele plaatsen P De formulieren verlammen en verdraaijen en er de voornaamste leerpunten onzer hervormde kerk uit weglaten, op sommige plaatsen zelfs laat men uit den tweeden vraag voor den doop de woorden weg: en alhier geleerd wordt, tot verzaking dus van zijne eigene overtuiging, dat men in de Gereformeerde kerk de beste belijdenis heeft. Zet deze maatregel der synode niet de deur open tot veel bandeloosheid en strijdt dezelve niet tegen het beginsel, in onze kerk vastgesteld en bezworen?

Dit laatste geeft mij aanleiding om nog van een ander punt der synode te gewagen, hetwelk nog veel verderfelijker is en volstrekt antihervormd. Reeds in de eerste synodale vergadering van 1816 werd een reglement op het examen en de toelating tot het Leeraarsambt in de hervormde kerk vervaardigd en ingevoerd. In hetzelve wordt den aankomenden Leeraar de onderteekening afgevorderd, //dat wij de leer, //welke overeenkomstig Gods heilig woord in de aangenoz/men formulieren van eenigheid der Nederlandsche heru vormde kerk is vervat, ter goeder trouw aannemen en //hartelijk gelooven." — Dit stuk is met zoo veel list en snbtiliteit gesteld, dat de wijze en brave vader keiegee, (de President dier synode) zekerlijk geen kwaad vermoedende, het niet bemerkte en dat velen na hem het niet zoo spoedig hebben ingezien. Elk, die naauwlettend over deze voorgelegde verklaring nadenkt, zal duidelijk inzien, dat er niet staat, dat de formulieren onzer kerk overeenkomstig Gods woord zijn, maar met zinsbehonding, dat men die

Sluiten