Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem? Onderzoekt dan, wat in deze uwe heilige roeping en verpligting zij.

Men klaagt in onze dagen allerwegen over verval in de openbare godsdienst, en men doet dit met veel regt, want het onderscheid op de meeste plaatsen is in het oog loopend en treurig. Men klaagt over het wantrouwen der menschen jegens hunne Leeraren en de verdenking van onregtzinnigheid, of de beschuldiging van regtzinnig te willen wezen, welke tegen de Leeraren wordt ingebragt; maar is dit alles wel te verwonderen ? Als de begrippen in onze kerk zulk eenen loop nemen, gelijk wij boven hebben aangewezen, dan moet immers het wantrouwen bij zeer vele oude en naar de kerkleer regtzinnige leden worden opgewekt, dan moet men immers van ontrouw en verwaarloozen spreken. Als de Leeraren aan eene kunstmatige, ingewikkelde en sierlijke voordragt de voorkeur geven boven eene meer duidelijke en eenvoudige, welke het ware kleed der waarheid is; — als men vele stellige waarheden ingewikkeld voorstelt en soms onbeschaamd verdraait en ontkent; dikwerf eene dorre geestelooze zedeleer boven eene ernstige en gemoedelijke toespraak levert; als men geen of weinig onderscheid meer maakt tusschen bekeerden en onbekeerden en alle hoorders aanspreekt als christenen, hen in den waan brengende, dat zij slechts nog wat verbetering noodig hebben, en vergeet den schoonen brief van wijlen d. kist, vóór zijne leerrede geplaatst en aan Prof. v. d. palm gerigt over de noodzakelijkheid en nuttigheid van het onderscheiden preeken; — als men de menschen zich zeiven wil laten verbeteren en van de werking van den H. Geest zoo spaarzaam of zoo algemeen spreekt, dat de menschen bijna niet meer weten, wat het zegt, dat zij wedergeboren moeten worden; ik vraag, of deze niet de oorzaken van verdenking en verflaauwing zijn ? Die preektrant mogen door vele onzer tijdgenooten toegejuicht worden en algemeen veld winnen, hij doet geene gewenschte werking;

Sluiten