Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aere onderscheiden ■ prediking en zuivere Dordsche (of laat ik liever zeggen oorspronkelijk Calvinistische) leer. Hoe ligt worden ongeoefende harten van jonge menschen opgewonden tegen een of ander gevoelen, en het kwade door dezen even als in de tijden van aeminiüs door de geheele Vaderlandsche Kerk verspreid, wanneer zij Leeraren geworden zijn ? Hulde doende aan grondige geleerdheid, moet ik echter aanmerken, dat men de jonge lieden op de Akademiën daarmede meer prikkelt dan met ware godsvrucht. Helaas, hoe vele jonge Predikanten worden er thans gevonden, die noch ernst, noch naauwgezetheid bezitten, en die, zoo zij eens iets daarvan vertoonen willen, hetzelve dadelijk met eene losse of luchtige levenswijs omverstooten; die over geestelijke zaken willen spreken, welke zij niet kennen en naar welker kennis zij niet staan! Hoogescholen moesten kweekplaatsen van zuivere waarheid en van godsvrucht zijn; maar als wij het onpartijdig zullen beoordeelen, zouden wij dan de vraag wel toestemmend kunnen beantwoorden, of dit van onze Akademiën waar is en of zij daartoe wel opzettelijk worden aangelegd, of vele Hoogleeraren wel immer hunne Studenten over hunne bekeering aanspreken of liever met hen een partijtje spelen? Inderdaad wij gaan langzamerhand tot de dwalingen en verbasteringen der middeleeuwen terug, en wie beklaagt dan niet eiken Student, die de gelegenheid en het voorregt mist daarop opmerkzaam gemaakt te zijn ?

Dit een en ander wenschten wij onzen land- en geloofsgenooten onder de aandacht gebragt te hebben. Niet om daardoor menschen tegen menschen op te zetten, want de Geest heeft geen' lust aan nijdigheid, maar om nog iets tot ware verbetering onzer verontruste en bedreigde Vaderlandsche Kerk te mogen bijdragen. Indien toch het kwaad nimmer gezegd en aangewezen wordt, hoe kan het dan verbeteren? Laat men alles stilzwijgend voortgaan, dan wordt het van jaar tot jaar erger, en wij zullen eindelijk ons te

Sluiten