Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mozes en A&ron, de leiders van den uittocht uit Egypte, waren dus achterkleinzonen van Levi.

Volgens Kron. IV had Juda, Lev^s broeder vijf zoons.

In 't derde vers van 't volgende hoofdstuk worden aan Ruben vier kinderen, in 't zevende aan Issaschar even eens vier kinderen toegekend.

Maar ik wil zoo nauw niet zien.

Ik geef aan iederen zoon van Jacob 80 zoons, zoodat er 860 kleinzonen van Jacob zijn. Hoe zij aan de vrouwen komen, is mij onverschillig, of zij met hunne nichten huwen, of in den vreemde om een vrouw zoeken, maar ieder hunner geef ik wederom dertig zoons, ik kom dan op 10800 achterkleinzonen van Jacob, aan ieder van welken ik ook dertig zonen toeken, zoodat wij dan tot een getal van 324000 tweede achterkleinkinderen komen, die allen jongens zijn; laat ons verder aannemen, dat de Israëlieten steeds onder elkaar gehuwd zijn en dat er dus minstens even veel meisjes geboren werden ais jongens, dan telde men in ieder huishouden 60 kinderen; een aantal waarvan niemand mij beschuldigen zal, dat ik het om mijn doel te bereiken te klein neem, en dat ons vervult met bevende bewondering voor de vruchtbaarheid der Israëlitische vrouwen.

Veronderstellen wij, dat van heel Jacob's geslacht niemand gestorven is, sedert men hem in de spelonk Machpela had bijgezet, (Genesis L : 13) dan waren er tijdens den uittocht uit Egypte 335172 mannen en .. . in Exodus XII : 87 staat, dat er uittrokken 600000 mannen te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens; en veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen en runderen, gansch veel vee.

Waar is hier nu de fout ?

Sluiten