Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijdschrift, dat eene bepaalde richting in de Christenkerk verdedigen wil, voegt daaraan nog eene belangrijke uitspraak toe, wanneer wij in de geschiedenis van Jezus en de Samaritaansche vrouw lezen, dat de Heer zegt: (Joh. IV : 21)

Vrouw de ure komt, wanneer gijlieden noch op dezen berg, noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden; maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid : want de Vader zoekt ook dezulken, die hem alzoo aanbidden.

Vindt meu daarin iets anders dan een Christendom boven alle geloofsverdeeldheid F Wil dat niet zeggen : mits gij God aanbidt, in oprechtheid, goed gemeend, dan doet het waar en hoe er niets meer toe.

Nu dat Christendom, dat ik u daar uit den mond van Christus opgeteekend heb, wordt door de openbare school bij iedere gelegenheid gepredikt en geleeraard.

Is het nu nog een oogenblik te betwijfelen, of zij eenechristelijke opvoeding beoogt P of zij opleidt tot christelijke deugden?

Maar ik moet u bij tegenstelling van een ander Christendom spreken, een Christendom, dat door onze tegenstanders aan hunne volgelingen wordt voorgehouden ; een Christendom, dat tegen allerlei uitspraken van den Christus strijdt en waaraan men zich moet onderwerpen, wil men niet uitgekreten worden voor een godloochenaar.

Men leert u, dat gij aan goede werken geen waarde moogt hechten, maar Christus zegt: (Matth. V : 16)

Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in den hemel is, verheerlijken.

Men leert, dat men vrijelijk een eed mag afleggen maar Christus leert: (Mattii, V : 37.)

Sluiten