Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende indruk, dien men van een dergelijk samenzijn van één dag mededraagt, het best, hoezeer een nauwe band met een wijderen kring voor eene stichting of inrichting evenzeer wenschelijk als thans practisch onbestaanbaar is bij eene slechts oppervlakkige aanraking van kerk en zending.

Beide deze gebreken, maar vooral het eerste, wijzen op een valsch beginsel, dat niet slechts op het gebied der Binnenlandsche Zending, maar ook op dat der Theologie, niet minder in staat en maatschappij, ja, in allerlei beroepen en kringen zijn betoovering doet gevoelen: de nuttigheidsleer. — Hiermede in verband staat echter nog een ander euvel, dat ook tal van Christenen en Christelijke inrichtingen bedreigt: de resultaténjacht, van binnen, maar nog meer van buiten beoefend.

Reeds het fransche woord, waarin de gedachte zich hult, verraadt dat hier iets ongezonds in het spel is. „Welke zijn de resultaten?" wordt telkens gevraagd, en wanneer uitwendige feiten, klinkende cijfers, „gunstige resultaten"' in één woord kunnen worden genoemd, dan acht men de zaak 'waardig der ondersteuning en hij, die haar leidt, komt daarmede vrijmoedig voor den dag. — Schijnbaar eischt zelfs de Schrift dien maatstaf. Immers staat het daar: „uit de vrucht wordt de boom gekend" en „aan hunne vruchten zult gij hen kennen." — Intusschen het woord „resultaten" bedoelt slechts uitwendige gevolgen; en de Kantteekening onzer Staten-vertaling merkt dan ook terecht bij laatstgenoemden tekst Matth. 7:16 op: „door deze vruchten wordt verstaan niet zoozeer het leven, hetwelk voor eenen tijd bedriegen kan, als wel de leer, die aan Gods Woord moet beproefd zijn," hetwelk toegepast op dit onderwerp zegt: niet schijnbare uitkomsten, maar de beginselen, die ten grondslag liggen, mogen beslissen, of ge eene zaak al of niet goedkeuren en ondersteunen moogt.

Inderdaad druischt dan ook de resultatenleer en -jacht lijnrecht tegen Gods Woord, ja tegen de ondervinding van Gods kinderen en kerk in. „Succes is nog geen zegen en voorspoed allerminst een blijk van de gunste Gods," werd waarschuwend van verschillende zijden in ons vaderland herinnerd en lees Psalm 73, ge vindt er in, hoe zelfs Asaf die leering behoefde. En ook omgekeerd: alle lijden en tegenspoed is voorwaar geen bewijs, dat men niet in Gods weg is. — Het kruis eer dan de kroon is het zinnebeeld, ja het eereteeken van den Christen hier op aarde.

Sluiten