Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen prediken; en zoo is het wel noodig, dat Gemeente en kerkeraad dezen nood voor den Heere brengen, en zoowel zij als die klagende broeders onderzoeken, of waarlijk de Heilige Geest drijft tot vragen of besluiten.

Daarbij ook op staatkundig gebied dreigt het gevaar, dat minder beslistheid voor Gods ordeningen zal zijn in hen, die naar Baad of Staten worden afgevaardigd en ook een nieuwe Spoorweg de reeds bestaande Sabbatsschennis zal vermeerderen. — Hoezeer gevoelen ook Diakenen in deze dagen den nood, dat voor al het ellendige moet gezorgd worden, en dan komt de vraag: Maar hoe dan voortdurend gezorgd voor krankzinnigen en idioten in ons midden?

Eindelijk, op het gebied van onderwijs: hoevelen zenden hun kinderen nog naar de openbare school, en waar voor onze scholen subsidie van den Staat werd geweigerd, hoeveel traagheid is er, om uit barmhartigheid naar vermogen te voorzien in de kosten voor het noodige hulppersoneel.

Nochtans al deze nooden en zwarigheden, zij brengen ons niet de zonden en schnld, waarin wij voor den Heere liggen.

En, o, is dan het register niet groot ?

Hoe gering is het aantal van overheidspersonen, rechters, geleerden, die buigen voor den naam des Heeren Jezus; en hoe schuldig staat dan het volk, dat jarenlang reeds verzuimde, voor de opleiding van Christelijk Hooger Onderwijs te zorgen, en ook thans nog zoo weinig biddende is om uitbreiding daarvan; zoo moeielijk een groot offer kan brengen, als de Vrije Universiteit het vraagt. .

En waar wg zien hoe traag de burgers samenkomen om in Kiesvereenigingen de nooden des lands te bespreken en Overheid en Volksvertegenwoordiging den Heere op te dragen, hoe weinig men over heeft om door Christelijke bladen te worden voorgelicht over den staat van land en Kerk, daar

Sluiten