Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ALLE HERVORMDE GELOOFSGENOOTEN IN NEDERLAND.

GELIEfSBN1

Wij bieden V'lieden hier aan, eene Copie vaneen Adres, zoo o£s hetzelve, bereidt door ons geteekend , gereed ligt, om aan de Nea\ Hervormde Synode, binnen s* Gravenhage sa/ verga¬

deren, ingezonden te worden»

Ons doel is, onder opzien tot God en bede om zijnen zegen, mare het mogelijk, een einde aan de thans "bestaande treurige verdeeldheden te verkrijgen ; — en verlangen daartoe de eenparige medewerking van alle welgezinden , die, even als wij, het droevig verval en de manorde betreuren , welke alom , ook in de Nederlandsche Kerk, plaats heeft, ~—

Hét is daarom, dat wij als belyfders van de zuivere Gereformeerde Godsdienst, in de provinciën Groningen en Drenthe, besloten hebben het nevensgaande verzoekschrift der Synode aan te bieden.

Wif gevoelden ons tot de openlijke uitgave van hetzelve gedrongen, — eensdeels om te toones dat wij rond en eerlijk wenschen te handelen voor het oog der gansche wereld, -— en daardoor op gelijke eerlijkheid en opregtheid ten onzen aanzien aanspraak te kunnen maken — en anderdeels U lieden op te wekken, om mede te werken, en ome pogingen, tot bekomtng-van eenen gewmschten vrede in de Kerk

Sluiten