Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

EeA woord vooraf aan den Christen-lezer.

Schoorvoetend heb ik het gewaagd over dit gewichtig onderwerp -te schrijven, en dit geschrift in 't licht te geven.

Wat mij daartoe aanleiding gaf?

Men weet hoe vele geloovige mede-Christenen in hun geloof zijn geschokt geworden in de vervlogene tijden, en velen nog geschokt wordèn in onzen tegenwoordigen tijd, aangaande het leerstuk der Praedestinatie — Voorbeschikking, Verkiezing en Verwerping. Voorzeker was hét jmj zeer opmerkelijk, dat een geloovig méde-ambtsbroeder in de Evangeliebediening — dien ik reeds sedert jaren leerde kennen en liefhebben, nl. Ds. P. H. — een ..boeksken uitgaf (wat ik las in een der waarheidlievende nieuwsbladen van de Kaap de Goede Hoop) nopens de bestrijding van voornoemd leerstuk der Gereformeerde, Presbyteriaansche en vele andere Protestantsche Kerkgenootschappen. Ik vond daarin eenige uitdrukkingen, die, (het spijt mij waarlijk dit te zeggen) voor een geloovig Chistenleeraar ongepast zijn, om de leer der eeuwige

Sluiten