Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkiezing en verwerping te bestrijden en te veroordeelen. Het boeksken is getiteld: „Niet om te twisten, maar uit gewetensdwang."

De Eerw. heer kenschetst het bovengenoemde bij uitnemendheid Gereformeerd leerstuk als Godonteerend, noodlottig en afschuwelijk; en hij doet het op eene wijze zoo scherp en zoo onverbloemd, als de felste bestrijders het ooit gedaan hebben.

Het volgende is daarvan een staaltje, ofschoon in lange niet het heftigste. — „Is het geene afschuwelijke voorstelling dat God tot zijne arme, zwakke, brooze, hulpelooze schepselen zou komen met de verkondiging, dat Hij hen zoo lief heeft, dat Hij Zijnen Zoon voor hen heeft overgegeven, opdat elk die gelooft zou behouden worden, terwijl Hij weet dat niemand kan gelooven, zonder dat Hij hem dit geloof schenkt, en dat Hij dit geloof slechts voor een zeker aantal Hem van eeuwigheid bij name bekende personen bestemd heeft! Is dit geene afschuwelijke voorstelling, dat God tot zijne menschenkinderen komt met eene voortdurende verzekering van zijne ontferming en met de uitnoodiging om aan de bruiloft van Zijn Koninkrijk aan te zitten, terwijl Hij wel weet, dat niemand die uitnoodiging kan, wil of zal aannemen, die daartoe niet door eene alvermogende onwederstaanbare macht wórdt bewerkt, welke onwederstaanbare genade-kracht slechts door een zeker bepaald getal zal worden ondervonden ? ... Wel ik vraag ieder onbevangen gemoed, of deze niet de zuivere, echte, onvervalschte gereformeerde voorstelling is, gelijk ze uit Art. 16 noodzakelijk

Sluiten